Przeatrg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kapturka

Poleć znajomym
 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Kapturka, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 257, obręb 0008 Maczki, o powierzchni 973 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00059533/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, posiada kształt  regularny zbliżony do prostokąta oraz wąskie wymiary. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol B.71aMN).

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, wąskie wymiary oraz ograniczone możliwości zabudowy, nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z przedmiotową nieruchomością, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 250/1, 256, 260, 258, 259, obręb 0008 Maczki.

 

1.         Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie  z aktualnie obowiązującą stawką  23% wynikającą z  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

2.         Nieruchomość jest wolna od obciążeń, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3.         Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

4.         Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez właścicieli lub współwłaścicieli działek nr 250/1, 256, 260, 258, 259 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo własności nieruchomości, w terminie do dnia 16.10.2017 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 6.000,00 zł  (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia  16.10.2017 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 (w dniu 16.10.2017 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.         Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień  przed wyznaczonym terminem przetargu.

6.         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej  wspólności majątkowej, zgodę współmałżonka  na przystąpienie  do przetargu oraz stosowne pełnomocnictwo  lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego.

7.         Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

8.         Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.         Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.       Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11.       Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się z warunkami przetargu w tym ze stanem faktycznym i prawnym gruntu oraz uzbrojeniem technicznym, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. 32 296 06 68.

12.       Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

powrót
  • 19
  • listopada 2017Niedziela
Imieniny: Elżbieta, Paweł, Seweryn, Mironiega, Salomea
Waluty:
Giełda: