Masz pomysł na biznes? My mamy pieniądze!

Poleć znajomym
 

Masz pomysł na biznes? My mamy pieniądze!

Do 15 stycznia Agencja Rozwoju Lokalnego czeka na pomysły mieszkańców Zagłębia w ramach projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. Osoby chcące założyć własną firmę mogą liczyć na wsparcie finansowe i fachowe pracowników ARLu.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. realizuje projekt „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2 852 409,11 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi
2 424 547,74 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 31.07.2022 r.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 40 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (30 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zmierzające do długotrwałej aktywizacji zawodowej i przybliżenie ich do rynku pracy do 06.2022 r.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań:

1. Rekrutacja. Rekrutacja polega m.in. na ocenie formularzy rekrutacyjnych i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

2. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

-       szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w tematach: aspekty formalno-prawne, biznes plan, moduł prawny, finansowy i marketingowy,

-       pomoc oficera dotacyjnego w zakresie tworzenia biznes planu.

3. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

-       wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane
z uruchomieniem działalności) w kwocie 23.050,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

-       finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

-       finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych
do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana
w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

 

Wymagane będzie wniesienie wkładu własnego przez Uczestnika Projektu na poziomie ok. 5,76% wartości wsparcia pomostowego.

Uzyskanie dofinansowanie poprzedzone będzie wniesieniem stosownego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

Uczestnikami projektu mogą stać się osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą:

1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-         osoby w wieku 50 lat i więcej;

-         kobiety;

-         osoby z niepełnosprawnościami;

-         osoby długotrwale bezrobotne;

-         osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

-         reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;

-         imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

-         osoby ubogie pracujące;

-         osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

-         osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

3. Co najmniej 60% (25 osób) uczestników projektu stanowią osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Osoby posiadające wpis do CEIDG, które były zarejestrowane jako przedsiębiorcy
w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 
 

Informacje o projekcie udzielane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 32 266 50 41, wew. 700 i 711.

 

powrót
  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Waluty:
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Giełda:
OZE dla mieszkańców


ŚKUP