Ulgi dla mikro i małych przedsiębiorców

Poleć znajomym
 

Ulgi dla mikro i małych przedsiębiorców

Prezydent Sosnowca podpisał dwa zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg mikro i małym przedsiębiorcom dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości lub ich część w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Sosnowiec i Skarbowi Państwa oraz jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej do 31 lipca 2021 roku. Termin płatności za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 może być odroczony najpóźniej do 31 grudnia 2021. Ulgi w spłacie należności udzielane są jedynie na wniosek podmiotu. Ulgi dotyczą należności głównych oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie wg stanu na dzień przyznania ulgi, z wyłączeniem opłat niezależnych od wynajmującego/wydzierżawiającego.

1. Należności podmiotów za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2021 r. mogą być umarzane lub można odstąpić od ich dochodzenia w części odpowiadającej wysokości spadku obrotów gospodarczych, pod warunkiem, iż  podmiot wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym na poziomie co najmniej 15 %, obliczony:

- jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt 2;

- w przypadku podmiotów, które nie mogą wykazać obrotów za analogiczny okres roku 2019, ze względu na krótszy okres prowadzenia działalności, jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po dniu 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w porównaniu do obrotów z dowolnego miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2. Wraz z umorzeniem całości lub części należności głównej umarza się odsetki za opóźnienie w zapłacie oraz odstępuje od naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 424).

3. Procent umorzenia w stosunku do procentu spadku obrotów zaokrągla się do pełnego procenta w górę.

4. Nieumorzoną część należności, zgodnie z § 4 ust. 1, można rozłożyć  maksymalnie na 6 rat miesięcznych.

Należności za kwiecień, maj, czerwiec 2021 r., w przypadku podmiotów, które nie są w stanie wykazać spadku obrotów na poziomie co najmniej 15 %, obliczonego § 4 ust. 1 pkt 1 albo 2, można rozłożyć maksymalnie na 6 rat miesięcznych.

Wniosek o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie Sosnowiec z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Wniosek o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

W przypadku pytań kontakt pod numerem tel.

32 296 04 47 i 32 296 04 48 - dotyczą dzierżawców użytkowników wieczystych

32 290-18-28, 32 290-18-78 - Biuro Windykacji Przedsądowej MZZL udzielające ulg najemcom lokali użytkowych znajdujących się w budynkach należących do zasobu gminy

 

powrót
  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Waluty:
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Giełda:
OZE dla mieszkańców


ŚKUP