Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Poleć znajomym
 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Możliwe do uzyskania wsparcie finansowe umożliwi Uczestnikom Projektu rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również pomoże w uzyskaniu nowych kompetencji i doświadczenia zawodowego osobom młodym. Poniżej przedstawimy informacje o projektach realizowanych w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym, do których obecnie trwa nabór Kandydatów i Kandydatek.

„Nowe horyzonty”

Do dnia 25.08.2017 roku trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowe horyzonty”, w którym można uzyskać:

 • do 25 tysięcy na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • 24 tysiące na pokrycie kosztów bieżących działalności gospodarczej, wypłacane w miesięcznych ratach (2 tysiące przez okres 12 miesięcy),
 • łatne szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • łatne doradztwo po założeniu firmy (np. z prawnikiem, doradcą podatkowym).

Do udziału w projekcie „Nowe horyzonty” zapraszamy mieszkańców Sosnowca po 30. roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety (w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne (w tym Regulamin rekrutacji) można znaleźć na stronie projektu pod adresem www.spnt.sosnowiec.pl/nowe-horyzonty

 

 

„Sprawna firma”

Do dnia 20.08.2017 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Sprawna firma”.

Projekt ten jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są osobami po 30. roku życia,
 • są osobami nie pracującymi, tj. bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,
 • są osobami niepełnosprawnymi.

Oferowane wsparcie to:

 • bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • bezpłatne indywidualne doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w kwocie 23 750,00 zł;
 • finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) – wypłacane maksymalnie do 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie około 1800,00 zł miesięcznie;
 • specjalistyczne indywidualne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej (np. z zakresu prawa podatkowego, marketingu itp.);

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne (w tym Regulamin rekrutacji) można znaleźć na stronie projektu pod adresem www.spnt.sosnowiec.pl/sprawna-firma .

Ulotka informacyjna.

 

„Wyspecjalizowani na starcie”

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie” realizowany jest w ramach poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy w branży ICT i/lub nowych technologii osób spełniających kryteria młodzieży NEET z obszaru województwa śląskiego posiadających bazę w postaci odpowiednich predyspozycji, wiedzy lub umiejętności, prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 15 z nich do końca czerwca 2018 r. Uczestnikami projektu będzie 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria młodzieży NEET tj.:

- w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin),

- nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),

- nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ,

- nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy udział dla 9 osób (w tym minimum 5 kobiet) w ścieżce zatrudnienia która obejmuje:

- identyfikację potrzeb Uczestnika,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- warsztaty aktywizacyjne,

- certyfikowane szkolenia specjalistyczne,

- atrakcyjne, płatne staże zawodowe w wysokości 2000 zł brutto,

- pośrednictwo pracy.

 

Nabór do projektu trwa od 10.08 do 15.09.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów są przyjmowane w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej projektu:  www.spnt.sosnowiec.pl/wyspecjalizowani .

Ulotka informacyjna.

 

„Startuj z SPNT III”

„Startuj z SPNT III” jest kolejną edycją programu wsparcia organizowanego w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa do 31.08.2017 roku.

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia, lub zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a jednocześnie będącymi pracownikami przedsiębiorstw:

 1. z sektora MŚP, lub
 2. przechodzących procesy restukturyzacyjne, lub
 3. odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub
 4. znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 

Biorąc udział w projekcie zyskasz:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezpłatne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności (dotacja) w wysokości około 25 tys. zł/osobę,
 • wsparcie Opiekuna biznesowego w zakresie prowadzenia działalności,
 • specjalistyczne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 •  

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne (w tym Regulamin rekrutacji) można znaleźć na stronie projektu pod adresem www.spnt.sosnowiec.pl/startuj3 .

Ulotka informacyjna.

 

 

 

 

powrót
 • 17
 • lipca 2018Wtorek
Imieniny: Januaria, Donata, Marcelina, Dzierżykraj, Konstancja
Waluty:
USD 3,6619 -0,57%
EUR 4,2998 -0,18%
CHF 3,6850 +0,09%
GBP 4,8572 -0,49%
Giełda:
WIG 56483.22 +0,49%
WIG20 2153.21 +0,90%
mWIG40 4191.77 -0,59%
sWIG80 12702.23 +0,47%
Walka ze smogiem


ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej