W Sosnowcu działa szereg instytucji wspierających gospodarkę miasta i skoncentrowanych na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do ich zadań należy prowadzenie szkoleń, wdrażania nowych technologii i form zarządzania, doradztwo ekonomiczne i prawne.

 
- Agencja Rozwoju Lokalnego - pełni funkcję instytucji otoczenia biznesu. Wypełniając swoją misję aktywnie współpracuje z samorządami gospodarczymi, instytucjami i agencjami o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz z gminami Zagłębia Dąbrowskiego. Udziałowcami agencji są m.in. Sosnowiec oraz inne okoliczne gminy zagłębiowskie. Sama Agencja świadczy usługi doradcze o charakterze ogólnym, informacyjnym, szkoleniowym czy finansowym w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń. Co ciekawe, ARL jest kluczowym partnerem Urzędu Miasta w realizacji programu „Lokal na Biznes”. Zarówno Agencja Rozwoju Lokalnego, jak i Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny oferują wynajem biur dla różnego rodzaju działalności

- Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny – jednostka ARL, mieszcząca się w nowoczesnym, biurowcu w górniczej dzielnicy Niwka, oferująca pomoc w zakresie:

 1. doradztwa w pozyskiwaniu funduszy na finansowanie przedsięwzięć najemcy realizowane przez kadrę Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego;
 2. usługi przygotowania wniosków o pozyskanie finansowania zewnętrznego
  i rozliczenia pozyskanych środków, w szczególności środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych realizowane przez kadrę Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego;
 3. usług szkoleniowych i doradczych w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym, m.in. w zakresie: badań rynku oraz badań marketingowych; ochrony własności intelektualnej; komercjalizacji wiedzy; biznes planu; budowania zespołu/zarządzania zespołem; finansów; programów naukowo-badawczych i grantów; programów unijnych; podatków; prawa pracy; prawa gospodarczego

- Powiatowy Urząd Pracy – kolejna instytucja, przyjazna przedsiębiorcom, oferująca następujące formy wsparcia, tj.:

 1. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy za skierowanie bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu
 2. dostęp do bazy potencjalnych pracowników oraz pomoc w ich pozyskaniu na wolne stanowiska pracy w jak najkrótszym czasie
 3. możliwość zamieszczenia oferty pracy w lokalnej prasie oraz współpracy z Urzędami Pracy z całej Polski, bądź w ramach sieci EURES z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 4. pomoc doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie doboru pracowników oraz rozwoju ich i pracodawców; mogą oni korzystać z testów psychologicznych – co jest szczególnie przydatne w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 5. możliwość zatrudnienia osób podejmujących staż zawodowy, bez nawiązania stosunku pracy, ale również w ramach prac interwencyjnych, społecznie użytecznych
 6. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego
 7. oferta Krajowego Funduszu Szkoleniowego – wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
 8. grant na telepracę – świadczenie które może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorca, na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych II profilu pomocy, czy też świadczenie aktywizacyjne
 9. różnego rodzaju dofinansowania do wynagrodzenia, za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku, lub powyżej 50 roku życia

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska – instytucja, która jest właściwym miejscem dla firm i przedsiębiorców, szukających oszczędności w prowadzeniu działalności biznesowej. Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc miejsca pracy. To duże ułatwienie które pozwoli obniżyć podatek należny CIT nawet do kilkudziesięciu procent, w zależności od konkretnej kalkulacji. Co równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg prestiżowego FDI Business Financial Times została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. W Sosnowcu mieści się siedziba Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, oferującej interesujące tereny do inwestycji na terenie stolicy Zagłębia, ale również biura pod wynajem w stylowej Willi Żytnia 8 w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń.

- Regionalna Izba Gospodarcza - 30 września 2015r w Sosnowieckim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się uroczysta inauguracja Sosnowieckiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Celem Delegatury jest wsparcie i współpraca z przedsiębiorcami z Sosnowca jak i miast sąsiedzkich.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku. Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

Główne cele i zadania Izby zgodnie ze Statutem:

- reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,

- kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

- opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej,

- organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

- prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,

- rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,

- podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej,

- prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego,

- prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby,

- reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi,

- prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. –  o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

- podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli,  a szczególnie wśród młodzieży,

- podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych.

Oferta usługowa Izby:

- informacja gospodarcza,

- organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych,

- organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,

- organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych,

- upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości,

- udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych,

- poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

- pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi,

- wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym,

- współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy,

- realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki,

- organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców,

- działalność wydawnicza,

- działalność promocyjno-reklamowa,

- pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

 • 20
 • stycznia 2021Środa
Imieniny: Dobiegniew, Fabian, Dobrożyźń, Sebastian
Waluty:
USD 3,7303 -0,30%
EUR 4,5237 -0,23%
CHF 4,1974 -0,37%
GBP 5,1069 +0,34%
Giełda:
OZE dla mieszkańców


ŚKUP