Muzycy z Zagłębia - ta oferta jest dla Was!

Poleć znajomym
 

Muzycy z Zagłębia - ta oferta jest dla Was!

Miejski Dom Kultury "Kazimierz" ogłasza Konkurs muzyczny pt. "Koncert podczas SOSNOWIEC ESKA FUN FESTIWAL 2019".

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Kazimierz” z siedzibą: 41-215 Sosnowiec, ul. Główna 19.
2. Celem konkursu jest promowanie lokalnych artystów muzyków oraz wspieranie lokalnych wartości artystycznych w dziedzinie muzyki.
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zespołów / artystów, którzy wystąpią w toku plenerowego koncertu muzycznego „SOSNOWIEC ESKA FUN FESTIWAL 2019” w dniach 7.06.2019 r. do 9.06.2019 r. w Sosnowcu na scenie usytuowanej w Parku Sieleckim. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego określenia liczby zespołów / artystów, którym zaoferuje zawarcie umowy na wykonanie koncertu muzycznego, tj. stosownie do bieżących możliwości organizacyjnych i finansowych.
4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do zespołów muzycznych, solistów, wokalistów, wykonawców muzycznych etc. z terenu miasta Sosnowca oraz z rejonu Zagłębia Dąbrowskiego (nie dotyczy to artystów akompaniujących, towarzyszących głównemu wykonawcy).
5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

 II. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

6. Zgłoszenie do konkursu polega na złożeniu do siedziby Organizatora:
    a) Formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do regulaminu.
    b) Płyty cd / dvd lub innego nośnika informacji zawierających co najmniej 30 minutowy materiał muzyczny wykonywany przez zespół / artystę, który dokonał zgłoszenia. Materiał muzyczny może stanowić utwory gotowe lub „demo”.
7. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w okresie od dnia 25.03.2019 r. do dnia 26.04.2019 r. Zgłoszenia należy składać do siedziby Organizatora. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową, za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki Organizatorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie / nieterminowe dostarczenie zgłoszeń przesyłanych w formie przesyłek pocztowych lub kurierskich.
8. Zgłoszenia należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Konkurs muzyczny Sosnowiec ESKA Fun Festiwal.”
9. Zgłoszenia przesłane z uchybieniem terminu określonego w pkt. 7, niekompletne, nieprawidłowo złożone lub nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone. Organizator nie będzie wzywał do uzupełnienia lub korekty zgłoszeń.
10. Organizator nie odsyła zgłoszeń i nie wykorzystuje materiałów muzycznych załączonych do zgłoszeń.
11. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Artystę postanowień niniejszego regulaminu.
12. Materiał muzyczny objęty zgłoszeniem nie może zawierać treści naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów lub mogące zniesławić jakiekolwiek podmioty. Ponadto materiał muzyczny nie może zawierać jakichkolwiek treści o charakterze politycznym, agitacyjnym, wyborczym oraz reklamowym, a także treści promujących jakiekolwiek podmioty, produkty lub usługi.
13. Wszelkie koszty przygotowania zgłoszenia i samego zgłoszenia, a w szczególności koszty związane z nagraniem i zapisaniem załączonego do zgłoszenia materiału muzycznego, ponoszą Artyści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
14. W zgłoszeniu artyści / zespoły określają wysokość oczekiwanego od Organizatora wynagrodzenia za wykonanie koncertu muzycznego w toku festiwalu. Wskazana wysokość wynagrodzenia ma obejmować wszelkie koszty związane z organizacją i wykonaniem koncertu. Określona w zgłoszeniu wysokość wynagrodzenia nie może zostać podwyższona ani uzależniona od wystąpienia jakichkolwiek warunków, terminów, zdarzeń etc.
15. W zakresie wysokości wynagrodzenia za wykonanie koncertu muzycznego, Organizator zastrzega sobie uprawnienie do podjęcia negocjacji z artystami / zespołami / agentami. W przypadku nie ustalenia w toku negocjacji z artystą / zespołem / agentem wysokości wynagrodzenia odpowiadającego możliwościom finansowym Organizatora, zgłoszenie zostanie odrzucone. Termin, tryb i warunki negocjacji określa Organizator.

III. OCENA ZGŁOSZEŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

16. Zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
17. Ocena będzie uwzględniać walory artystyczne, oryginalność materiału muzycznego oraz wysokość oczekiwanego przez zespół / artystę wynagrodzenia. Po dokonaniu oceny Komisja przedstawi swoje propozycje Organizatorowi.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru żadnego ze złożonych zgłoszeń. W takim przypadku konkurs zostanie zakończony. Decyzja Organizatora w tym przedmiocie ma charakter bezwarunkowy oraz nie wymaga uzasadnienia.
19. Decyzje Organizatora są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługują jakiekolwiek środki odwoławcze. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.
20. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 14.05.2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora.

 IV. OBOWIĄZKI ARTYSTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTĘPU W TOKU KONCERTU

21. Warunkiem wykonania koncertu muzycznego jest zawarcie z Organizatorem cywilnoprawnej umowy koncertowej normującej występ zespołu / artysty w toku festiwalu. Umowa będzie określać obowiązki artysty / zespołu (ich pełnomocnika/agenta) w zakresie wykonania koncertu oraz zasady odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków.
22. Uchylanie się przez zespół / artystę lub ich agenta / pełnomocnika od zawarcia umowy bądź nie uzgodnienie przez strony ostatecznego brzmienia postanowień umowy traktowane będzie jako rezygnacja zespołu / artysty z udziału w festiwalu.
23. Artyści, z którymi zostanie zawarta umowa koncertowa, udzielają Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z ich wizerunku oraz autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów znajdujących się na załączonej do zgłoszenia płycie / nośniku - w środkach masowego przekazu i Internecie (w tym w mediach społecznościowych), w celu promocji koncertu z udziałem zespołu / artysty.
24. Artyści, z którymi zostanie zawarta umowa koncertowa przekazują Organizatorowi informacje / materiały dotyczące ich działalności koncertowej na potrzeby promocji / reklamy koncertu oraz upoważniają Organizatora do nieodpłatnego wykorzystywania udostępnionych informacji / materiałów poprzez ich utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie oraz publiczne wystawianie, udostępnianie i wyświetlanie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie i w mediach społecznościowych.
25. Artyści, z którymi zostanie zawarta umowa koncertowa, wykonają koncert na profesjonalnie wyposażonej pod względem nagłośnienia i oświetlenia scenie muzycznej. Każdy występ będzie miał charakter koncertu o charakterze „live”, tj. bez jakichkolwiek podkładów dźwiękowych lub słownych. Organizator samodzielnie określi dzień, godzinę i czas trwania występu każdego z wyłonionych zespołów / artystów. Decyzje Organizatora w tym przedmiocie są dla Artystów wiążące.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

26. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE („RODO”) Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych
w zgłoszeniach. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie Organizatora.
27. Inspektorem Danych Osobowych jest p. Agata Kozłowska. Z inspektorem można się skontaktować za wykorzystaniem poczty elektronicznej: e-mail: iod@um.sosnowiec.pl lub telefonicznie: nr telefonu (+48) 515-041-778.
28. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do spełnienia obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości- w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Festiwalu.
29. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. W przypadku nie podania danych zgłoszenie zostanie odrzucone.
30. Dane osobowe nie będą przez Organizatora udostępniane.
31. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Festiwalu. Po zakończeniu Festiwalu dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat.
32. Artysta ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.
33. Jeżeli artysta uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
34. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35. Koncert ma charakter otwarty, ogólnodostępny i nieodpłatny dla publiczności.
36. Organizator zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w festiwalu innych wykonawców, na zasadzie przyznania „dzikiej karty”, tj. poza postanowieniami niniejszego konkursu.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania fragmentów koncertu oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach związanych z działalnością statutową.
38. W związku z autorskim charakterem koncertu, Organizator nie ma wpływu na sposób wykonywania przez artystę / zespół utworów, faktyczny przebieg występu, wizerunek sceniczny, a także na rodzaj i zakres wykorzystywanych przez artystów przedmiotów i materiałów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez artystów praw / interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.
39. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania fragmentów koncertu oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań.
40. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku artystów utrwalonych / zarejestrowanych w trybie określonym w pkt. 40, w szczególności poprzez udostępnianie na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych lub reklamowych związanych z prowadzoną działalnością statutową. Organizator zapewnia, że utrwalony wizerunek artystów nie będzie wykorzystywany w celach komercyjnych.
41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania lub ograniczenia konkursu bez podania przyczyny.
42. Wszelkie spory oraz sprawy nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozpatruje Dyrektor Organizatora.
43. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

powrót
  • 23
  • lipca 2019Wtorek
Imieniny: Bogna, Apolinary, Apolinaria
Pogoda:
  • 19oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 22oCPojutrze
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej