Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku koronawirusa

Poleć znajomym
 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku koronawirusa

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

ADRESACI PROGRAMU

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

REALIZATOR PROGRAMU

Dla mieszkańców miasta Sosnowca realizatorem programu  jest Wydział Zdrowia Urzędu Miasta w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 23 03 e-mail: zdrowie@um.sosnowiec.pl

Osoby do kontaktu:

Janusz Kucharski tel. 32 296 23 16; e-mail: j.kucharski@um.sosnowiec.pl

Justyna Olszewska-Szmulik tel. 32 296 23 25, e-mail: jszmulik@um.sosnowiec.pl

PROCEDURA REALIZACJI PROGRAMU

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Wniosek obejmujący okres 3 miesięcy (np. marzec, kwiecień, maj) może zostać złożony najwcześniej w ostatnim wnioskowanym miesiącu, po upływie okresu co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, w których placówka nie świadczyła usług opiekuńczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

WAŻNE!

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

wypełnienie i złożenie wniosku,

dokonanie ewentualnych uzupełnień,

uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”

powrót
  • 1
  • czerwca 2020Poniedziałek
Imieniny: Bernard, Nikodem, Alfons, Symeon, Fortunat
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 16oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP