Nabór ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Poleć znajomym
 

Nabór ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych powołanych na lata 2016-2019.  W związku z powyższym Rada Miejska w Sosnowcu, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.

Nabór kandydatów na ławników rozpocznie się w Urzędzie Miejskim  w Sosnowcu   w czerwcu 2019 roku po otrzymaniu pisma Prezesa Sądu Okręgowego  w Katowicach   w sprawie liczby wybieranych ławników (Prezes Sądu Okręgowego  w Katowicach, zgodnie z art. 161  w/w ustawy, poda do wiadomości Radzie Miejskiej w Sosnowcu liczbę wybieranych ławników, najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów).

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca w zakładce : Wybory ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Tutaj :http://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,6976,wybory-lawnikow-sadow-powszechnych-na-kadencje-2020-2023.html

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2019 roku.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

W myśl  art.158  w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

 

W myśl  art.159  ławnikami  nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę

postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

W myśl  art.162 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Na podstawie art. 162 § 2  pkt 1 w związku z § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się między innymi informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa.

Z powołanych wyżej przepisów, jak również z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) nie wynika wprost, kto jest podmiotem uprawnionym do uzyskania informacji z KRK.

Można przyjąć dwa rozwiązania: pierwsze zakładające, że o zaświadczenie występuje podmiot uprawniony do zgłaszania kandydata na ławnika, drugie, że o informację z KRK występuje sam kandydat na ławnika.

Aby informacja o kandydacie na ławnika mogła zostać udzielona podmiotowi zgłaszającemu kandydata na ławnika, podmiot ten musi należeć do jednej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 ze zm.). Ponadto w punkcie 11 zapytania konieczne jest wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o  osobie.

W praktyce częstsze mogą okazać się przypadki występowania z wnioskami  o  udzielenie informacji o osobie przez samych kandydatów na ławników.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych). Aby uniknąć uzyskiwania informacji bez wnoszenia opłaty przez osoby, które w rzeczywistości nie są kandydatami na ławników, zasadnym jest wymaganie, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku (na wzór kandydata na kierownika lub wychowawcę wypoczynku będącego wolontariuszem) dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Na podstawie art. 162 § 2  pkt 4 w związku z § 7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Na podstawie art. 162 § 2  pkt 3 w związku z § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r.,  nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika będzie dostępna:

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Menu przedmiotowe> Wybory ławników na kadencję 2020-2023;

w Biurze Rady Miejskiej w Sosnowcu, w gmachu Urzędu Miejskiego przy al.Zwycięstwa 20, pokój 303, II p., w poniedziałki w godz. 7:30-18:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30, w piątki w godz. 7:30-13:00.

oraz jest dostępna :

     3) W wersji edytowalnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

                https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.: informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści)  dni przed dniem zgłoszenia (informację  należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, tel.: 32 6070 234;

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);

do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;

do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miejskiej w Sosnowcu, w gmachu Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20,  II piętro, pokój nr 303 w poniedziałki w godz. 7:30-18:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30, w piątki w godz. 7:30-13:00, a także można przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Sosnowcu, al.Zwycięstwa 20,  41-200 Sosnowiec (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

 

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Sosnowcu pod numerami tel. : (32) 296 05 12, (32) 296 05 13.

     

 

powrót
  • 4
  • czerwca 2020Czwartek
Imieniny: Dacjan, Karol, Braturad, Niepełka, Karp
Pogoda:
  • 23oCTeraz
  • 17oCJutro
  • 20oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP