Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pilnie poszukiwany!

Poleć znajomym
 

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje  kandydata na stanowisko: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

 

Miejsce wykonywania pracy: miasto Sosnowiec

Główne obowiązki:

realizowanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Wykształcenie:

wyższe

Wymagania niezbędne:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

staż pracy – min. 5 lat,

znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane.

doświadczenie w pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno -  budowlanej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia budowlane,

kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 18.09.2020 r.

Decyduje data osobistego dostarczenia oferty do Inspektoratu/stempla pocztowego.

Adres przesyłania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osób składających oferty jest Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice, tel. (32) 606-33-00.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Z Inspektorem Ochrony Danych, dr Edytą Wasilewską można się kontaktować pisząc na powyższy adres lub przez pocztę elektroniczną: iod@winb.katowice.pl z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
w tytule.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu.

Informacje o odbiorcach danych, uprawnieniach kandydata: dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu; podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 § 1 , art. 221 § 4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych
w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO; dane osobowe co najmniej trzech spośród kandydatów wskazanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostaną przesłane Prezydentowi Miasta Sosnowiec celem powołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – podstawa prawna art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)- na co kandydat składając aplikację jednocześnie wyraża zgodę; dane kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej; kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa; kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne.

Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy; dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez kandydata podane, przetwarzane są na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji
na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego: nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w procesie rekrutacji
na ww. stanowisko. 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu WINB:  (32) 606-33-08.
Wymagana treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do pobrania na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, pod treścią ogłoszenia.

 

 

 

 

powrót
  • 26
  • września 2020Sobota
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 10oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 11oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP