Gospodarka odpadami komunalnymi – dokumenty do pobrania

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – Pobierz uchwałę

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIPobierz deklaracje

WNIOSEKO WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Klauzula Informacyjna RODO

WNIOSEK O WYWÓZ POPIOŁU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

WYKAZ APTEK WYPOSAŻONYCH W POJEMNIKI DO ZBIERANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

WYKAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYPOZAŻONYCH W POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2016

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sosnowiec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

UCHWAŁY

Pełnomocnictwa - ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW

WYDANIE KOPII DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POTWIERDZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zarządzenie Nr 791 z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sosnowiec

powrót
  • 24
  • kwietnia 2019Środa
Imieniny: Fidelis, Erwin, Horacy, Egbert, Grzegorz
Pogoda:
  • 20oCTeraz
  • 17oCJutro
  • 21oCPojutrze
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej