Gospodarka odpadami komunalnymi – dokumenty do pobrania

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – Pobierz uchwały

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIPobierz deklaracje

WNIOSEKO WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Klauzula Informacyjna RODO

WNIOSEK O WYWÓZ POPIOŁU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

WYKAZ APTEK WYPOSAŻONYCH W POJEMNIKI DO ZBIERANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

WYKAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYPOZAŻONYCH W POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2016

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sosnowiec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok

UCHWAŁY

Pełnomocnictwa - ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW

WYDANIE KOPII DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POTWIERDZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zarządzenie Nr 791 z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sosnowiec

powrót
  • 23
  • lipca 2019Wtorek
Imieniny: Bogna, Apolinary, Apolinaria
Pogoda:
  • 20oCTeraz
  • 24oCJutro
  • 26oCPojutrze
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej