OZE dla mieszkańców

W dniu 15 maja 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania inwestycji: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Uwaga! (04.11.2020)

16 października br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie jednego z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. W związku z powyższym, przetarg zostanie w najbliższym czasie przekazany Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem jego sprawdzenia. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą. Informujemy, iż w związku z wykluczeniem wykonawcy z części dotyczącej pomp ciepła, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponowny przetarg. O kolejnych wydarzeniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

 

Uwaga! (24.09.2020)

Szanowni Państwo, Uczestnicy programu OZE

W związku z faktem złożenia kolejnego odwołania przez jednego z Wykonawców, pragniemy poinformować, że sprawa ponownie będzie rozstrzygana przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie.

Powyższe okoliczności wynikają z praw przysługujących wykonawcom zgodnie z aktualnym stanem prawnym i są one niezależne od działań Gminy. Wobec tego w dalszym ciągu brak jest możliwości wiarygodnego określenia  terminu podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami. Umowa ta jest konieczna do rozpoczęcia montażu instalacji.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informowali.

              Uwaga! (20.07.2020)

Szanowni Państwo, Beneficjenci programu OZE

w związku z uwzględnieniem wniesionego przez jednego z Wykonawców odwołania, Lider projektu – Gmina Zawiercie przeprowadziła ponowną procedurę wyboru Wykonawcy. Zgodnie z  prawem, od tego rozstrzygnięcia, Wykonawcy także mogą się odwołać. W związku z tym, w dniu 6 lipca br. wpłynęło kolejne odwołanie Wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na to, czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu rozstrzygnięcia przez KIO.

Ze względu na fakt, że powyższe okoliczności są niezależne od działań Gminy i nie ma ona na nie wpływu, brak jest możliwości, na tym etapie, wiarygodnego określenia  terminu podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami. Umowa ta jest konieczna do rozpoczęcia montażu instalacji.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informowali.

 

                   Uwaga! (13.05.2020)

 

 

Informacja dla Mieszkańców Sosnowca, którzy uczestniczą w projekcie dotyczącym dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł ciepła.

W ramach projektu dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii dokonano wyboru wykonawców, którzy zajmą się dostawą i montażem instalacji OZE. Zanim Gmina przystąpi do podpisywania umów, zamówienie zostanie sprawdzone przez Urząd Zamówień Publicznych.

Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, przysługiwało prawo wniesienia odwołania dotyczącego tego rozstrzygnięcia, z którego skorzystały.

Odwołania rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza. Niestety ze względu na panującą pandemię COVID‑19 Krajowa Izba Odwoławcza czasowo zawiesiła orzekanie, natomiast po jego wznowieniu sprawy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

To sprawia, że w tej chwili nie możemy ustalić daty podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami, co jest konieczne do rozpoczęcia montażu instalacji. Dlatego realizacja projektu wydłuży się poza rok 2020.

Wszystkie deklaracje i umowy z mieszkańcami są ważne, nie musicie Państwo wykonywać żadnych kroków, składać żadnych dodatkowych pism. O kolejnych wydarzeniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Uwaga! (18.03.2020)

 W związku z ograniczeniami dot. kontaktów z pracownikami Urzędu informujemy, że aktualnie w ramach projektu trwa badanie i ocena złożonych przez wykonawców ofert na montaż instalacji OZE. 

Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest, po zakończeniu obligatoryjnej dla tego typu inwestycji kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z uwagi na ograniczony obszar działalności Urzędu Zamówień Publicznych, określenie terminu przeprowadzenia kontroli oraz czasu jej trwania jest utrudnione.

Równolegle trwają prace związane z przygotowanie umów dla osób z tzw. listy rezerwowej.

Co do dalszych działań będziemy Państwa na bieżąco informować. W przypadku konieczności podpisania dokumentów będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktować poprzez wskazane w deklaracjach nr telefonów i adresy e-mailowe.

UWAGA! (29.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową lub umowę warunkową (dla osób znajdujących się na liście rezerwowej) w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu: we wtorek – 29 października do godziny 17:00.

 

UWAGA! (21.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową lub umowę warunkową (dla osób znajdujących się na liście rezerwowej) w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu:

22.10.2019 (wtorek) do godziny 17:30 (pokój 329)

23.10.2019 (środa) do godziny 17:00 (pokój 320)

24.10.2019 (czwartek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320)

25.10.2019 (piątek)  do godziny 15:30 (pokój 329)

W przypadku gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli umowa musi być podpisana przez wszystkich, którzy widnieją w księdze wieczystej. Możliwe jest dołączenie pełnomocnictwa od osób, które nie mogą się stawić osobiście, a którego wzór jest dostępny poniżej -  pod informacją  z dnia 2 października br.

 

UWAGA! (14.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu:

 

15.10.2019 (wtorek) do godziny 17:30 (pokój 329)

16.10.2019 (środa) do godziny 17:00 (pokój 320)

17.10.2019 (czwartek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320)

18.10.2019 (piątek)  do godziny 15:30 (pokój 329)

 

UWAGA! (04.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową lub złożyć deklarację na listę rezerwową w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu:

04.10.2019 (piątek) do godziny 15:30 (pokój 329)

07.10.2019 (poniedziałek) do godziny 18 (pokój 329 i 320)

08.10.2019 (wtorek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320)

09.10.2019 (środa) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320)

10.10.2019 (czwartek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320)

11.10.2019 (piątek)  do godziny 15:30 (pokój 329)

 

INFORMACJA DLA OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ ORGANIZACYJNO-FINANSOWĄ (02.10.2019)

Poniżej załączamy wzór pełnomocnictwa dla osób trzecich do reprezentowania właściciela nieruchomości przy dokonywaniu wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji objętej projektem "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” dotyczącego budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA - kliknij TUTAJ

 

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu OZE (30.09.2019)

Informujemy, że Gmina Sosnowiec rozpoczęła podpisywanie umów organizacyjno-finansowych z Mieszkańcami Sosnowca. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy o dofinansowanie tego projektu.

By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno – finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Raport z inspekcji terenowej.

Każdy mieszkaniec, który został zakwalifikowany do projektu, będzie indywidualnie (telefonicznie) poinformowany o czasie i miejscu podpisania umowy.

 

UWAGA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY! - kliknij TUTAJ (30.09.2019)

 

 

Poniżej przedstawiamy wzór umowy pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami dotyczącej montażu instalacji OZE w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Umowa będzie podpisywana w Urzędzie Miasta, do którego każdy z uczestników projektu zostanie zaproszony. Termin podpisania będzie ustalany indywidualnie przez pracowników Urzędu, którzy będą się kontaktować z uczestnikami projektu pod nr telefonów lub adresy, które zostały podane w deklaracjach uczestnictwa.

UMOWA - Załączony dokument ma charakter poglądowy. Prosimy nie drukować umowy samodzielnie! Gotowy do podpisania dokument będzie przygotowany w Urzędzie Miasta

Inwestycja realizowana jest w ramach IV Osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs.

Liderem projektu jest Gmina Zawiercie, partnerami w projekcie są Gminy: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec oraz Szczekociny.

WYDATKI KWALIFIKOWANE CAŁEGO PROJEKTU: 63 923 973,47 zł

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE DLA CAŁEGO PROJEKTU: 53 056 897,98 zł

WYDATKI CAŁOWITE PROJEKTU: 70 959 960,66 zł

Zakres projektu obejmuje łącznie zakup i montaż: 2034 instalacji fotowoltaicznych, 1068 instalacji kolektorów, 250 pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej, 442 pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz 162 kotłów na biomasę. Realizacja projektu ma na celu redukcję CO2 odprowadzanego do atmosfery , jak również wywrze pozytywny efekt w postaci redukcji pyłów zawieszonych PM10.

Zadanie wykona Wykonawca lub Wykonawcy, którzy wyłonieni zostaną w drodze zamówienia publicznego.

Pula środków przypadająca z funduszy europejskich na Sosnowiec to 8 488 083,20 zł, natomiast wydatki całkowite to 11 215 633,10 zł (dane z wniosku o dofinansowanie).

powrót
  • 12
  • kwietnia 2021Poniedziałek
Imieniny: Zenon, Saba, Andrzej, Wiktor, Juliusz
Pogoda:
  • 4oCTeraz
  • 3oCJutro
  • 4oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP