Informujemy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sosnowcu w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub zauważenia wprowadzenia nadmiernej emisji dymu do powietrza podejmują następujące działania:

  1. Przeprowadzają szczegółową kontrolę sprawdzając czy nieruchomość wyposażona jest w pojemniki na odpady, czy odpady składowane są w pojemnikach itp. Brak pojemników, czy też składowanie odpadów poza pojemnikami stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z uchwałą nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.06.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
  2. W przypadku nadmiernej emisji dymu do powietrza istnieje możliwość ukarania właściciela nieruchomości za zanieczyszczanie miejsc publicznych. Prawo ochrony środowiska definiuje zanieczyszczenie jako emisję, a dopuszczenie do nadmiernej emisji dymu w miejscach publicznych stanowi wykroczenie wskazane w art. 145 Kodeksu wykroczeń.
  3. Nadmierna emisja dymu w rejonie dróg może również powodować utrudnienie w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie z art. 90 Kodeksu wykroczeń.
  4. Istnieje również możliwość wykonywania kontroli na terenie prywatnych nieruchomości w zakresie sprawdzenia czy w piecach spalane są odpady. W tym celu niezbędne jest jednak posiadanie imiennego upoważnienia Prezydenta, o którym mowa w art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Straż Miejska w Sosnowcu w celu prowadzenia kompleksowych kontroli w w/w zakresie podpisała umowę o współpracy z firmą Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kokotek 4 w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciele w/w firmy pełniąc rolę rzeczoznawców będą mogli prowadzić wspólnie ze strażnikami kontrole i pobierać m.in. próbki popiołu do kontroli. Termiczne przekształcanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi stanowi wykroczenie z art. 191 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn., zm.). Z kolei zgodnie z art. 225§1 Kodeksu karnego „kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Zgłoszenia należy kierować pod numer tel.

986 lub (32) 296 0 654

 

  • 19
  • listopada 2017Niedziela
Imieniny: Elżbieta, Paweł, Seweryn, Mironiega, Salomea
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej