Dotacje z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021r. funkcjonują na dotychczasowych zasadach, niezależnie od wprowadzanych nowych programów.

Zasady udzielania dotacji określa aktualnie Uchwała NR 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej  ( Dz.U. z dnia 11 grudnia 2019 poz. 8700). http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,523639,dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-sosnowca-na-zadania-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-.html

Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały obejmuje m. in. zadania inwestycyjne ograniczające niską emisję poprzez modernizację systemów grzewczych,

Dotacji udziela się:

a) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- osobom fizycznym,

-wspólnotom mieszkaniowym,

- osobom prawnym,

- przedsiębiorcom;

b) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Przez modernizację systemu grzewczego – rozumie się działania, wskutek których dotychczasowy nie ekologiczny system grzewczy na paliwo stałe (węgiel, koks) w obiekcie budowlanym/samodzielnym lokalu mieszkalnym/lokalu użytkowym zostaje zastąpiony ekologicznym systemem grzewczym w rozumieniu nin. Regulaminu.

Dotacja wynosi 80% kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym, polegającym na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniu gazowym, ogrzewaniu elektrycznym i ogrzewaniu na olej opałowy, maksymalnie 8 tys. zł (zgodnie z obowiązującym Regulaminem od 2022r. nie więcej niż 4 tys. zł).

W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej umożliwiono uzyskanie dotacji do kotła grzewczego na paliwo stałe, spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, z automatycznym sposobem zasilania paliwem. W takim przypadku dotacja wynosi 80% kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym, polegającym na zakupie kotła c.o. na paliwo stałe nie więcej niż 4 tys. zł (zgodnie z obowiązującym Regulaminem od 2022r. zakup kotłów na paliwo stałe nie będzie dofinansowywany).

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Sosnowca do modernizacji systemów grzewczych i instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2016-2020

Rok udzielenia dotacji

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie

Wysokość środków finansowych wydatkowanych

Ilość udzielonych dotacji

Ilość zlikwidowanych palenisk węglowych

2016

787.673,00

538.070,00

162

282

2017

2 298 307,00

1 748 067,00

456

584

2018

3 011 293,00

2 471 612,00

358

687

2019

2 592 457,00

2 304 995

423

680

2020

2 610 487,00

2 096 820,00

352

568

Wnioski należy składać za pośrednictwem: e-PUAP, drogi elektronicznej na e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl i poczty na adres:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski

Al. Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

  • 28
  • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP