Środa, 2 września 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

Śląski Uniwersytet Medyczny - Wydział Farmaceutyczny

Śląski Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmacji

HISTORIA

Wydział Farmaceutyczny, utworzony w 1971 roku, jest jednym z pięciu Wydziałów Śląskiej Akademii Medycznej.

W roku akademickim 1971/1972, pierwsi studenci rozpoczęli naukę na Wydziale. W kilka lat później, w roku 1979, w strukturze Wydziału utworzono Oddział Analityki Medycznej, noszący obecnie nazwę: Oddział Medycyny Laboratoryjnej, który przyjął pierwszych studentów w roku akademickim 1979/1980.

Początkowo, siedzibą Wydziału była baza lokalowa Katedr i Zakładów Wydziału Lekarskiego w Zabrzu – Rokitnicy. W roku 1973, Jednostki Organizacyjne Wydziału zostały przeniesione do Sosnowca, mieszcząc się początkowo w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 4. Obecnie, Katedry i Zakłady Wydziału mieszczą się w kilku budynkach, zlokalizowanych zarówno na terenie Sosnowca jak i Katowic. Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej kształci się ok 1800, na pięciu prowadzonych przez Wydział kierunkach, tj. na kierunku: farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia i informatyka – w specjalności: bioinformatyka. Studia prowadzone są w systemie studiów jednolitych magisterskich ( farmacja, analityka medyczna, biotechnologia), oraz – w systemie studiów dwustopniowych ( biotechnologia, kosmetologia, informatyka).

 

 

 

BAZA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA

Jednostki Organizacyjne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, zlokalizowane są :
przy ul. Jagiellońskiej 4, w Sosnowcu - 9 Katedr
przy ul. Kasztanowej 3 w Sosnowcu - 2 Katedry i 1 Zakład
przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu - 5 Katedr, 1 Zakład, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego
przy ul. Jedności 8, w Sosnowcu – 4 Katedry i 2 Zakłady, Kolegium Kształcenia Podyplomowego
przy ul. Raciborskiej 15, w Katowicach – 1 Katedra
przy ul. Medyków 4, w Katowicach – 1 Katedra
przy ul. Francuskiej 20/24, w Katowicach – 1 Zakład


CELE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE


Nauczyciele akademiccy Wydziału realizują na wszystkich prowadzonych kierunkach zadania dydaktyczne, zgodnie z właściwymi dla danego kierunku Standardami Kształcenia, opracowanymi przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym, oraz – w innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami. Ponadto, może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych.

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent tego kierunku studiów po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w myśl Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, może być zatrudniony w medycznym laboratorium diagnostycznym, będącym publicznym lub niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Ponadto, może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych.

Absolwent kierunku biotechnologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w jednostce zaplecza naukowo – badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych, w laboratorium badawczym, kontrolnym i diagnostycznym, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Ponadto, może być zatrudniony w placówkach naukowo –dydaktycznych.

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata – w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub – tytuł zawodowy magistra, w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów na kierunku kosmetologia może być zatrudniony w gabinecie kosmetycznym, w firmie kosmetycznej, lub – w przypadku absolwenta studiów drugiego stopnia – także i w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych.

Absolwent kierunku informatyka, specjalności – bioinformatyka, uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w szpitalu – w jednostce klinicznej, ambulatoryjnej i poradni, oraz w innej jednostce organizacyjnej lecznictwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia – uzyska tytuł zawodowy magistra, znajdując zatrudnienie w: zapleczu technicznym medycyny, przemyśle aparatury medycznej, administracji państwowej i samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych. Ponadto, będzie mógł być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo – badawczych.

Wydział oferuje studentom coraz prężniej rozwijającą się, międzynarodową wymianę studencką, realizowaną w ramach programu Sokrates / Erasmus.

Kadra nauczycieli akademickich stwarza także studentom możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, poprzez aktywne uczestnictwo studentów w pracach Studenckich Kół Naukowych

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prowadzi także kształcenie podyplomowe. Obejmuje ono prowadzenie studiów doktoranckich w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (zaocznym), w dziedzinie nauk farmaceutycznych jak i medycznych. Wydział posiada bowiem uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 1988 roku), oraz – stopnia doktora nauk medycznych, w dyscyplinie: biologia medyczna (od 1998 roku). Wydział posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna (od 2003 roku). Kształcenie podyplomowe, oferowane przez Wydział to także prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych (ustawicznych) dla farmaceutów, jak i szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych (ustawicznych) dla diagnostów laboratoryjnych.

Nauczyciele akademiccy Wydziału (w tym: 19 profesorów, 25 doktorów habilitowanych oraz 174 pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych), gwarantują wysoki poziom nauczania, czego wyrazem są świadectwa akredytacyjne, potwierdzające jakość kształcenia, nadane zarówno przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych (akredytacja kierunku: farmacja i analityka medyczna), jak i przez Państwową Komisję Akredytacyjną (akredytacja kierunku: farmacja, analityka medyczna i kosmetologia). Kierunek biotechnologia, nie był dotąd akredytowany, z powodu nie zakończenia pełnego cyklu kształcenia studentów.

Więcej

TUTAJ

 

źródło: www.slam.katowice.pl