Nowy regulamin Karty Nowego Mieszkańca

Poleć znajomym
 

Nowy regulamin Karty Nowego Mieszkańca

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Karty Nowego Mieszkańca.

Regulamin Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca wydawanej w ramach akcji „Zamieszkaj w  Sosnowcu”

1. Sosnowiecka Karta Nowego Mieszkańca wydawana jest przez Urząd Miasta Sosnowca  (zwany dalej „Wydawcą”) z siedzibą przy al. Zwycięstwa 20; 41-200 Sosnowiec, NIP 644-001-51-67, REGON 000-515-885 w ramach akcji „Zamieszkaj w Sosnowcu”. Celem akcji jest promowanie oferty kulturalno-sportowej miejskich jednostek.

2. Sosnowiecka Karta Nowego Mieszkańca uprawnia do:

- 50% zniżki w miejskich jednostkach kultury (posiadaczowi Karty przysługuje jednorazowy zakup jednego biletu ze zniżką na wydarzenie kulturalne w danej instytucji),    

- zakupu za 1 zł biletów wstępu do obiektów Sosnowieckiego MOSIR-u.

Oferta nie dotyczy wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne w obiektach MOSIR-u i w miejskich jednostkach kultury.

3. Nośnikiem identyfikującym uczestnika programu jest plastikowa karta posiadająca indywidualny numer, datę ważności, imię i nazwisko posiadacza Karty, wydana przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Sosnowcu.

4. Użytkownikiem Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Karta Nowego Mieszkańca wydawana jest jednorazowo i bezpłatnie.

6. Karta Nowego Mieszkańca jest ważna od momentu jej otrzymania przez okres jednego roku, z zastrzeżeniem, że posiadacze kart wydawanych od dnia 1 kwietnia 2019 roku do 1 czerwca 2021 roku z uwagi na okresowe zamknięcie obiektów miejskich związane z trwającym stanem epidemii mają możliwość przedłużenia ich ważności o okres 6 miesięcy, liczony od dnia prolongaty przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć takiego przedłużenia osobiście, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu (pok. 111 tel. 32 296-05-78), mieszczącym się w budynku głównym  Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku.

7. Dystrybucję Karty Nowego Mieszkańca prowadzi: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (pok. 111 tel. 32 296-05-78), mieszczący się w budynku głównym  Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.

8. Warunki otrzymania Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca:

-  zameldowanie się na stałe (począwszy od 4 stycznia 2016 r.) w granicach administracyjnych miasta Sosnowca osób dotychczas zameldowanych na terenie innych gmin,

- karta wydawana jest z chwilą zakończenia procedury meldunkowej,

- w przypadku osób niepełnoletnich Karta wydawana jest rodzicom lub prawnym opiekunom,

- odbiór Karty przez mieszkańca jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Urząd Miejski w Sosnowcu z siedzibą przy al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec w celu otrzymania
i korzystania z Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca. Posiadacz karty ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

9. Karta Nowego Mieszkańca wydawana jest dla 1 osoby. Zabrania się sprzedaży czy udostępniania Karty osobom trzecim. Karta uznawana jest wyłącznie z dokumentem   potwierdzającym tożsamość.

10. Szczegóły zniżek i rabatów oferowanych przez miejskie jednostki oraz partnerów akcji  mieszkańcom Sosnowca na podstawie Karty Nowego Mieszkańca znajdują się na stronie: www.sosnowiec.pl.

11. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

Wykaz placówek, w których można korzystać z Karty Nowego Mieszkańca

Obiekty sportowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

https://www.mosir.sosnowiec.pl/

 

 

Obiekty kulturalne:

Teatr Zagłębia

https://teatrzaglebia.pl/

 

Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu

https://www.zsmsosnowiec.pl/

 

Miejski Dom Kultury Kazimierz

https://www.mdk-kazimierz.pl/

 

Miejski Klub Maczki

https://www.klubmaczki.pl/

 

Muzeum w Pałacu Schoena

https://www.muzeum.org.pl/

 

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

https://www.zameksielecki.pl/

 

Miejski Klub im. Jana Kiepury

https://www.kiepura.pl/

Informacja o przetwarzaniu danych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO).

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje
o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu
z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu: 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3. W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym
z dn. 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) dotyczącego promocji gminy,
w szczególności dla celów otrzymywania i korzystania z Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca.

4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów otrzymywania
i korzystania z Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, i w tym przypadku wynosi 5 lat.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

powrót
  • 28
  • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
  • 17oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP