Przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Dworcowej

Poleć znajomym
 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustne przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Dworcowej:

I. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1144/3, obręb 0004 Kazimierz, pow. 785 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00024296/4.

II. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1144/4, obręb 0004 Kazimierz, pow. 579 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00024296/4.

III. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1144/5, obręb 0004 Kazimierz, pow. 572 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00024296/4.

IV. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1144/6, obręb 0004 Kazimierz, pow. 576 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00024296/4.

Nieruchomości posiadają zwarty kształt,  zbliżony do prostokąta, są niezagospodarowane. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 309/2012/W z dnia 27.09.2012 r.  nieruchomości są przeznaczone pod budowę czterech budynków mieszkalnych wraz z garażami.

1. Cena wywoławcza do przetargów wynosi:

-  Za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1144/3 - 97.200,00 zł,

-  Za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1144/4 - 71.200,00  zł,

-  Za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1144/5 - 70.200,00 zł,

-  Za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1144/6 - 71.200,00 zł.

Za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynoszą 1% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i powinny być uiszczane do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od  roku następującego po roku w którym nastąpiło ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Do pierwszej opłaty oraz do opłat rocznych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23%, wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

2.  Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, za zakończenie zabudowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

3. Nieruchomości są wolne od obciążeń, nie są również przedmiotem zobowiązań.

4. Przetargi odbędą się w dnia 15.09.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

5. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium dla każdego z przetargów wynosi: 8.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 11.09.2017 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 (w dniu 11.09.2017 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej  wspólności majątkowej, zgodę współmałżonka  na przystąpienie  do przetargu oraz stosowne pełnomocnictwo lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego.

7. Koszty sporządzenia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zawieranej w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający oddaje nieruchomości w użytkowanie wieczyste zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11.  Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się z warunkami przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym gruntu oraz uzbrojeniem technicznym, w tym z koniecznością uporządkowania we własnym zakresie znajdującego się na nieruchomościach gruzu, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. 32 296 06 68.

12.  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów, ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć  dla nabywcy  z istnienia  tych sieci  obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

13.  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 20
  • listopada 2017Poniedziałek
Imieniny: Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej