Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lenartowicza

Poleć znajomym
 

 Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej przy ul. T. Lenartowicza, obręb Zagórze, ozn. geodezyjnie jako działka nr 1399/2 o  pow. 271m², wpisanej do księgi wieczystej nr KA1S /00035387/9 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem zgodnym z uzyskaną przez inwestora decyzją o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną                z dopuszczeniem usług  (Uchwała nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej  w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016r).

Cena wywoławcza do ustnego  przetargu  nieograniczonego wynosi:  39.000,00 zł.

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,poz. 1221   z późn. zm.).

1.W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej  wysokości  oraz w  wyznaczonym terminie.

2. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 15.09.2017r. o godz.10.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20  w sali nr 307.

3.Obowiązuje wpłata wadium w wysokości 7.000,00 zł przelewem na konto ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 do dnia 11.09.2017r.do godz.18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie gminy na dzień  11.09.2017r.).

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

5.Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość  będzie nabywana z majątku odrębnego.

6.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

7.W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

8.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca  powinien zapewnić służbom  specjalistycznym  swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji,  a w przypadku  kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu  z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

 9. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10.Przystępujący do przetargu winni zapoznać się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Mościckiego 14  – IV p. pok. nr 419, tel. 32 29-60-412.

11. Cudzoziemcy  mogą brać udział w  przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,poz.1061).

12. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

powrót
  • 20
  • listopada 2017Poniedziałek
Imieniny: Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej