Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej

Poleć znajomym
 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Sosnowiec poł. przy ul. Komuny Paryskiej, ozn. geodezyjnie jako działka  nr 523/6  obręb  Zagórze o pow. 6389   mkw, wpisanej  do księgi wieczystej nr KA1S/00028060/9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Sosnowca o symbolu V46 UW- teren  wytwórczości i usług różnych dla instytucji i  przedsiębiorstw  wykorzystujących osiągnięcia  wysoko rozwiniętej  myśli technicznej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Nowonabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej nieograniczonej w czasie  służebności przesyłu  na rzecz RPWiK S.A., z uwagi na okoliczność, iż  przez przedmiotową działkę  przebiega czynna sieć wodociągowa.

Zgodnie z  opinią zarządcy drogi, obsługa komunikacyjna działki  nr 523/6 odbywać się będzie przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 611/2 obręb Zagórze.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 31.03.2017r., 4.08.2017r.

Cena wywoławcza do przetargu  wynosi:  919 432,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty  zostanie doliczony należny podatek Vat  23%.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości  oraz  w  wyznaczonym terminie.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2017r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307 .

3.Obowiązuje wpłata wadium w wysokości  100 000,00 zł przelewem na konto ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 do dnia  23.10.2017r. do godz. 18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie gminy na dzień 23.10.2017r.).

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

5.Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość  będzie nabywana z majątku odrębnego.

6.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

7.W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

8.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom  specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji,  a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją  przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10.Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami przetargu. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami

ul.I. Mościckiego 14   –  IVp. pok. nr 419, tel. 32 29-60- 414.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 20
  • listopada 2017Poniedziałek
Imieniny: Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej