Przetarg na sprzedaż terenu przy ul. Lenartowicza

Poleć znajomym
 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż terenu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec położonego przy ul. T. Lenartowicza, obręb Zagórze, ozn. geodezyjnie jako działka nr  2410/15 i dz. nr 2411/15 o łącznej pow. 390 m², wpisanych  do ksiąg wieczystych  nr KA1S/00015073/9, nr KA1S/00015364/6 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem zgodnym z  uzyskaną przez Inwestora  decyzją o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu  w oparciu o zapisy  studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.

Poprzednie ustne przetargi nieograniczone przeprowadzono  w dniach  21.04.2017r. i 20.06.2017r.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 59.000,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty zostanie naliczony należny podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynosi 23%. Nieruchomość jest położona na terenie na który wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej  wysokości  oraz w  wyznaczonym terminie.

2. Przetarg odbędzie się w dniu  29.09.2017r. o godz.10.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20  w sali nr 307.

3.Obowiązuje wpłata wadium w wysokości 10. 000,00 zł przelewem na konto ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 do dnia 25.09.2017r.do godz.18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie gminy na dzień 25.09.2017r).

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

5.Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość  +będzie nabywana z majątku odrębnego.

6.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków

7.W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

8.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca  powinien zapewnić służbom  specjalistycznym  swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji,  a w przypadku  kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu  z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne  sieci, nie opisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć  dla nabywcy  z istnienia  tych sieci  obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Przystępujący do przetargu winni zapoznać się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Mościckiego 14  – IV p. pok. nr 419, tel. 32 29-60-412.

11. Cudzoziemcy  mogą brać udział w  przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2016r.,poz.1061).

12. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków  faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

powrót
  • 20
  • listopada 2017Poniedziałek
Imieniny: Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej