Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Skautów

Poleć znajomym
 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłaszapisemny  przetarg ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Skautów, stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu  Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 70/3, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 863 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00034541/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest położona w rejonie dzielnic Konstantynów i Sielec w odległości około 1 km od centralnej strefy miasta. Kształt jest zbliżony do prostokąta, teren płaski, użytkowany bezumownie jako ogród warzywny i sad. Na działce znajduje się budynek gospodarczy, również użytkowany bezumownie jako garaż. Działka jest ogrodzona – w części ogrodzeniem z siatki metalowej, w części murem z kamienia i cegły z drewniana furtką (od ul. Skautów). Z uwagi na fakt, że mur z kamienia posiada wartości historyczne, Inwestor zobowiązany będzie do pozostawienia go  w stanie nienaruszonym i utrzymaniu go w należytym stanie.

Formę przetargu pisemnego ograniczonego  wybrano  z uwagi na brak prawidłowego dojazdu do działki. Nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do  użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z przedmiotową nieruchomością, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 68, 70/5, 70/1, 70/4.  

 

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 161.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie  z aktualnie obowiązującą stawką  23% wynikającą z  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 70/3  ustalona dla poprzednika prawnego  w wysokości 1% wartości gruntu wynosi 24,94 zł. Powyższa kwota winna być wpłacana na rzecz Skarbu Państwa  do dnia 31 marca każdego roku. Opłaty roczne zgodnie z art.77 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), mogą być aktualizowane.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2017r. o godz.10.00 w sali nr 307 Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20.

3. Celem ustalenia  czy oferenci spełniają warunki przetargowe, są oni zobowiązani  do dnia 25.09. 2017r. złożyć ofertę w dwóch kopertach opisanych „Oferta w związku z przetargiem  na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Skautów”, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 418, IV piętro, tel. 32 296 04 47. Koperta nr 1 powinna zawierać pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez użytkownika  wieczystego działki sąsiedniej bezpośrednio graniczącej z nieruchomością objętą przetargiem wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz wpłatę wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30.000,00 zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia  25.09.2017 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 (w dniu 25.09.2017r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu). – celem sprawdzenia, czy oferent  spełnia  warunki formalne. Koperta ta powinna mieć dopisek „Dokumenty formalne”.

Koperta nr 2 powinna zawierać ofertę i pozostałe dokumenty.

-  imię i nazwisko oferenta ( nazwa instytucji) wraz z podaniem adresu lub siedziby,

-  datę sporządzenia oferty,

 - oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

-  koncepcję zagospodarowania nieruchomości  w formie opisowej i graficznej, proponowaną przez oferenta. oświadczenie, iż  oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz  specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-  oświadczenie oferenta, że w przypadku gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz  zobowiązuje się do zapłaty na rzecz  Gminy Sosnowiec kary umownej  w wysokości 100% ceny wywoławczej, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku bezwzględnego zachowania ogrodzenia od ul. Skautów wykonanego z kamienia i  utrzymania go w należytej stanie technicznym. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poddaje się  dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do  określonej kwoty ze wskazaniem, że Gmina Sosnowiec będzie uprawniona  do wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu  klauzuli wykonalności  w ciągu 10 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie przeniesienia przez nabywcę  prawa  własności nieruchomości na osoby trzecie i nie zrealizowanie  przez kolejnego  właściciela  przyjętej koncepcji, kara umowna będzie dalej ciążyć na  nabywcy.

- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku takiej konieczności,

- dokumenty wiarygodności oferenta:- aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego oraz  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z  ZUS –u o nie zaleganiu z płatnościami, 

 4. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień  przed wyznaczonym terminem przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

6. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków

8. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca  powinien zapewnić służbom  specjalistycznym  swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji,  a w przypadku  kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu  z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne  sieci, nie opisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć  dla nabywcy  z istnienia  tych sieci  obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości  przejmuje  nieruchomość w stanie  istniejącym.

10. Prezydent Miasta Sosnowca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.

11. Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela  Urząd Miejski w  Sosnowcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mościckiego 14, IV piętro, pokój 419, tel.32 296-04-12.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Specyfikacja istotnych warunków pisemnego przetargu nieograniczonego do odbioru w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  ul. Mościckiego 14  – IV piętro, pokój 419, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł w kasie Aleja Zwycięstwa 20, pokój 106, parter.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót
  • 20
  • listopada 2017Poniedziałek
Imieniny: Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej