Przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bronowej

Poleć znajomym
 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych  stanowiących własność Gminy Sosnowiec poł. przy ul.Bronowej, ozn. geodezyjnie jako działki 945/2,945/3,945/4,945/6,945/7,945/8,945/8, obręb Sosnowiec 0012 wraz z udziałem w wysokości po 1/7 części w działce drogowej nr 945/5,  wpisanych do księgi wieczystej o nr KA1S/00029582/1.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania nr 214/W/16 nieruchomości przeznaczone są do zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza do przetargu  wynosi:

1/ dz. nr 945/2 o pow.859 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   113 430,00zł

2/ dz. nr 945/3 o pow.769 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   116 430,00zł

3/ dz. nr 945/4 o pow.769 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   102 430,00zł

4/ dz. nr 945/6 o pow.774 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   103 430,00zł

5/ dz. nr 945/7 o pow.746 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   113 430,00zł

6/ dz. nr 945/8 o pow.716 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   106 430,00zł

7/ dz. nr 945/9 o pow.758 mkw wraz z udziałem w działce drogowej nr 945/5  -   111 430,00zł

Do wylicytowanej kwoty  zostanie doliczony należny podatek Vat  23%.

 

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości  oraz w  wyznaczonym terminie.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2017r. od godz.10.00 co 20 minut  wg ustalonej  kolejności w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307 .

3.Obowiązuje wpłata wadium w wysokości  po 15 000,00 zł na każdą działkę przelewem na konto ING Bank Śląski nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 do dnia 6.11.2017r. do godz.18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie gminy na dzień  6.11.2017r.)

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

5.Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość  będzie nabywana z majątku odrębnego.

6.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

7.W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

8.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom  specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji .

 Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie  istniejącym.

10.Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z dokumentami, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Mościckiego 14,IVp. pok. nr 419, tel. 32 29-60-414.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych

i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. K/0.1.WGN-LM a/a.

powrót
  • 20
  • listopada 2017Poniedziałek
Imieniny: Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej