Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Chemicznej 4

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Chemicznej 4

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 4, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3261, obręb 09 Sosnowiec, o powierzchni 0,1270 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1S/00070037/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako A1d.3/1 MW1 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Na gruncie posadowione są obiekty o przeznaczeniu warsztatowo - magazynowym. Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

1. Cena wywoławcza do drugiego przetargu ustnego wynosi 168 000,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1221 ze zm.).  

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzednie przetargi odbyły się 29 czerwca 2018 r. oraz 7 września
2018 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 21 stycznia 2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

9. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

10. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

11. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

12. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14 –  IV p. pokój nr 419,
tel. (32) 29-60-846.

13. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 22
  • lutego 2019Piątek
Imieniny: Marta, Małgorzata, Marwald, Konkordia, Wrocisław
Pogoda:
  • 5oCTeraz
  • -0oCJutro
  • -6oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej