Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Ostrogórskiej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Ostrogórskiej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przez Gminę Sosnowiec własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego  w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 35a/395 – o pow.41,85  m2.

1.Cena wywoławcza  do  przetargu   wynosi  – 103 000 ,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które  wpłacą wadium  w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie .

3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 1.02.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

5. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych.). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 28.01.2019 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 28.01.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

6. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

8.Nabywca własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.. Nabywca lokalu mieszkalnego  przejmuje nieruchomość  lokalową w stanie  istniejącym.

12. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

13. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14   –  IV p. pokój nr 419.Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu  daty i godziny oględzin z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Sosnowcu tel. 32 29-60-414

14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości lokalowej. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych  nieruchomości lokalowej, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.       .

 

 

 

 

powrót
  • 18
  • marca 2019Poniedziałek
Imieniny: Narcyz, Boguchwał, Anzelm, Cyryl, Marta
Pogoda:
  • 7oCTeraz
  • 5oCJutro
  • 4oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej