II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Niecałej

Poleć znajomym
 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Niecałej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Niecałej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1222/2, obręb 0005 Ostrowy Górnicze, o powierzchni 1033 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00093196/7 wraz z udziałem w części 1/2 we współwłasności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1222/1 (droga wewnętrzna), obręb 0005 Ostrowy Górnicze, o powierzchni 249 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00072823/9.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny, jest niezagospodarowana. Zgodnie z wydaną dla większego  terenu  decyzją o warunkach zabudowy nr 225/16/W z dnia 12.09.2016 r. nieruchomość jest przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

 

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 82.250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).  Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynosi 23% wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

2. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1222/2 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością drogową na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1223,  przebiegającą pasem drogi o szerokości 10 m we wschodniej części działki. Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w 1.02.2019 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro. Poprzednie przetargi  odbyły się w dniach 16.02.2018 r., 8.06.2018 r. oraz 26.10.2018 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 9.000.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 28.01.2019 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 28.01.2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 18
  • marca 2019Poniedziałek
Imieniny: Narcyz, Boguchwał, Anzelm, Cyryl, Marta
Pogoda:
  • 7oCTeraz
  • 5oCJutro
  • 4oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej