Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sosnowiec poł. w Sosnowcu przy ul. Stromej

Poleć znajomym
 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sosnowiec poł. w Sosnowcu przy ul. Stromej, obręb 0010 Sosnowiec, ozn. geodezyjnie jako  działka nr 5657 o pow. 614m², nr 5659 o pow. 614 m², nr 5819 o pow. 1097m²  wraz z udziałem   w wysokości  po 1/3 w działce drogowej  nr 5658 o pow. 359m², wpisanych   w księdze wieczystej nr KA1S /00002091/7 z przeznaczeniem zgodnym z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

1.Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi:

dla działki nr 5657 o pow. 614 m², wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658  -  160.000,00zł ,

dla działki nr 5659 o pow. 614 m²,  wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658  -  160.000,00zł ,

dla działki nr 5819 o pow.1097m², wraz z udziałem w wysokości 1/3  w działce drogowej nr 5658  -  272.000,00zł .

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,poz.2174  późn. zm.) 

2. Nieruchomości są wolne od obciążeń  i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 01.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307

dla działki nr 5657 o pow. 614m²,  wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658 -  godz. 10,30

dla działki nr  5659 o pow. 614 m², wraz z udziałem w wysokości  1/3 w działce drogowej nr 5658  -  godz.10,40

dla działki nr 5819 o pow.1097m², wraz z udziałem w wysokości  1/3 w działce drogowej nr 5658 -   godz. 10,50

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązują się do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium  wynosi 30.000,00 zł  na każdą z działek. Wadium należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu PKO Bank Polski S.A nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 ING do dnia 25.02.2019r. (w dniu 25.02.2019r środki finansowe muszą  znajdować się  na koncie  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).  Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 15.10.2018r.

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6..Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie  z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. W zakresie wyposażenia w wodę i umożliwienia odprowadzania ścieków istnieje możliwość rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie działek gruntu podlegających sprzedaży na zasadach określonych szczegółowo  przez Sosnowieckie Wodociągi  Spółkę Akcyjną.W tym przedmiocie nowonabywca winien zwrócić się do Spółki celem rozpoczęcia procedowania w sprawie.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

15. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14,IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-412.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 17
  • lutego 2019Niedziela
Imieniny: Aleksy, Donat, Zbigniew, Sylwin, Sylwina
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 5oCJutro
  • 5oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej