Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości przy ul. Norwida

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości przy ul. Norwida

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. C.K. Norwida, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 3272/2, nr 3273/2, nr 3274/2, nr 3452/1, nr 3454/1, nr 3484/2 obręb 0010 Sosnowiec o łącznej  powierzchni 8496 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00029523/0, nr KA1S/00083885/1.

Nieruchomość położona w rejonie dzielnicy Środula w odległości około 1,5 km od centralnej strefy miasta. Działki stanowią zwarty kompleks o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren niezabudowany o zróżnicowanej konfiguracji. Na przedmiotowym gruncie zlokalizowana jest czynna sieć kanalizacji deszczowej ø 800mm oraz sieć wodociągowa ø 350.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, ww. teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem F 153U i przeznaczony jest na realizację centrum handlowo- usługowego wraz z zapleczem technicznym, magazynowym i parkingowym.  

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.252.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 z późn. zm.)   wynosi 23%.

2.   Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wykupienia specyfikacji istotnych warunków przetargu, złożenia oferty i wpłacenia wadium  we wskazanym terminie  i wysokości.  Pisemne oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,          ul. Mościckiego 14, pokój 418, IV piętro do dnia 25.03.2019r. do godz.18.00, opatrzonej nazwą, adresem,                  nr telefonu, e-mailem oferenta oraz oznaczeniem: „Pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Norwida”. 

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2094).

4. Oferta winna  zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę  firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym   nieruchomości  oraz  specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń

d) oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty

e) koncepcję zagospodarowania nieruchomości proponowaną przez  oferenta w formie opisowej i graficznej

f) pisemne oświadczenie oferenta, że w przypadku, gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz  zobowiązuje się do:

- przedłożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dokumentacji projektowej, celem uzgodnienia sposobu przebudowy sieci  kanalizacji deszczowej ø 800mm  przebiegającej przez nieruchomość objętą przetargiem oraz jej przełożenia na własny koszt w oparciu o zatwierdzoną dokumentację,  jak również ustanowienia  nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Sosnowiec,

- przełożenia  na własny koszt  sieci wodociągowej  ø 350 w pobliże granicy działki nr 3484/2.

g) dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku takiej konieczności,

f) osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza. Natomiast w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do KRS - aktualny wypis z KRS.

5. Do oferty należy dołączyć  dowód wpłaty wadium w wysokości 250.000,00 zł  płatne przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 25.03.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

 6. Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 29.03.2019r o godz. 10.00 w sali nr 307, Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20.

powrót
  • 24
  • kwietnia 2019Środa
Imieniny: Fidelis, Erwin, Horacy, Egbert, Grzegorz
Pogoda:
  • 20oCTeraz
  • 17oCJutro
  • 21oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej