Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu, przy ul. Wrzosowej 10, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 160, obręb 12 Sosnowiec, o powierzchni 0,0673 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1S/00029582/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miasta Sosnowca z 28 sierpnia 2008 r., nr 417/XXXII/2008. Działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem –
MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna).

Na gruncie posadowione są obiekty o przeznaczeniu warsztatowo - garażowym. Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

1.  Cena wywoławcza do przetargu ustnego wynosi 109 800,00 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset złotych). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174  z późn. zm.).

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w Sali 221, I piętro. Poprzednie przetargi odbyły się 19 października 2018 r., 21 grudnia
2018 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).  Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 18 marca 2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający zbywa nieruchomość zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14 –  IV p. pokój nr 419, tel. (32) 29-60-846.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 22
  • marca 2019Piątek
Imieniny: Paweł, Bogusław, August, Kazimierz, Katarzyna
Pogoda:
  • 11oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 8oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej