Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowej

Poleć znajomym
 

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Nowej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 80/2, obręb  Kazimierz, o powierzchni 830 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00059341/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem D2.2/2.MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Z uwagi na wąskie wymiary oraz ograniczone możliwości zabudowy nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio z nią graniczących, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 79/1, 81 oraz 82.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 65 600,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23 % wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2019 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 221, I piętro.  Poprzednie przetargi odbyły się 18 maja 2018 r., 27 lipca 2018 r. oraz 18 stycznia 2019 r.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez właścicieli działek o numerach 79/1, 81 oraz 82 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo własności do nieruchomości, w terminie do dnia 8.04.2019 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia 8.04.2019 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 8.04.2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

6.  Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

12. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14 –  IV p., pokój nr 419,
tel. (32) 29-60-846.

13. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami, uzbrojeniem technicznym oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 

 

 

powrót
  • 22
  • marca 2019Piątek
Imieniny: Paweł, Bogusław, August, Kazimierz, Katarzyna
Pogoda:
  • 11oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 8oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej