Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Biała Przemsza i Gajowa

Poleć znajomym
 

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Biała Przemsza i Gajowa

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA wykonujący zadnia z zakresu administracji rządowej ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Sosnowcu przy ulicach Biała Przemsza i Gajowa, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 3238/14 i 3238/15, obręb 12 Sosnowiec, o powierzchniach odpowiednio 921 m2 oraz 922 m2, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1S/00032521/0.

Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca działki znajdują się na obszarze określonym jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne z usługami (symbol: E.3.1/1.MN2).

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 112 000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych) dla działki nr 3238/14 oraz 112 000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych) dla działki nr 3238/15.  

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynosząca 23 % wynika z ustawy
 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 10.00 – działka nr 3238/14 oraz o godz. 10.30 – działka
nr 3238/15 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 221, I piętro.

4. Zainteresowani przetargami zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium w przypadku obu działek wynosi: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).  Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 20 maja 2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium
w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,  jeżeli  zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11. Organizator przetargów informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działek sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargach zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14 –  IV p. pokój nr 419, tel. (32) 29-60-846.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 24
  • kwietnia 2019Środa
Imieniny: Fidelis, Erwin, Horacy, Egbert, Grzegorz
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 18oCJutro
  • 16oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej