Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zdrojowej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zdrojowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Zdrojowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 6383, nr 6388, nr 6389 obręb 0010 Sosnowiec, o łącznej  powierzchni  1416 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00029855/6.

Nieruchomość jest ogrodzona, posiada kształt nieregularny, jest niezagospodarowana, niezabudowana.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 957/LXX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2018r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem KK.MN/U i  przeznaczona  pod zabudowę jednorodzinną i usługową z wyłączeniem handlu.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych.

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3.Przetarg odbędzie się w dniu  24.05.2019r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al.Zwycięstwa 20,  w sali 221,  I piętro.

4.Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30.000.00zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 20.05.2019r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 20.05.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14.Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-412.

15.Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.             

               

powrót
  • 26
  • maja 2019Niedziela
Imieniny: Angelika, Filip, Adalwina, Alwina, Adalwin
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 23oCJutro
  • 23oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej