Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Klimontowskiej

Poleć znajomym
 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA
ogłasza
ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej:


I. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6900 o pow. 1150m² wraz z udziałem 1/5 części   w dz. nr 6902 o pow. 769 m² (droga wewnętrzna), obręb 0010 Sosnowiec, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00038557/3,
II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6903 o pow. 743m² wraz z udziałem 1/5 części    w dz. nr 6902 o pow. 769 m² (droga wewnętrzna), obręb 0010 Sosnowiec, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00038557/3,
III. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6904 o pow. 761m² wraz z udziałem 1/5 części   w dz. nr 6902 o pow. 769 m² (droga wewnętrzna), obręb 0010 Sosnowiec, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00038557/3,
IV. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6905 o pow. 767m² wraz z udziałem 1/5 części   w dz. nr 6902 o pow. 769 m² (droga wewnętrzna), obręb 0010 Sosnowiec, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00038557/3,
V. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6906 o pow. 758 m² wraz z udziałem 1/5 części   w dz. nr 6902 o pow. 769 m² (droga wewnętrzna), obręb 0010 Sosnowiec, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00038557/3,

Nieruchomości są niezagospodarowane, porośnięte drzewami. Zgodnie z  zapisami  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  - nieruchomości są przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. (Uchwała nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu).

1. Cena wywoławcza do przetargów wynosi: 
- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka  nr 6900 wraz  z udziałem 1/5 części  w działce nr 6902   -   217.000,00zł.
- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6903 wraz  z udziałem 1/5 części w działce nr 6902   -   146.000,00zł.
-  za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6904 wraz  z udziałem 1/5 części w działce nr 6902   -   151.000,00zł.
-   za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6905 wraz  z udziałem 1/5 części w działce nr 6902   -   152.000,00zł.
-  za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6906 wraz  z udziałem 1/5 części w działce nr 6902   -   151.000,00zł.

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości.  Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca  z ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.) wynosi 23% 
2.Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.
3.Przetargi odbędą się w dniu 24.06.2019 r. od godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. 
4.Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym  terminie. Wysokość wadium wynosi: 20.000,00 zł / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.  Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 17.06.2019r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 17.06.2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).
5.Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza. 
6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7.Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8.Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 
9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.
11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargach zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargów, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel.  32 296 04 12.
15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 20
  • czerwca 2019Czwartek
Imieniny: Bożena, Bogna, Rafał, Edburga, Gemma
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 24oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej