Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Nowej - rokowania po drugim ustnym przetargu ograniczonym

Poleć znajomym
 

PREZYDENT  MIASTA  SOSNOWCA ogłasza rokowania po drugim ustnym przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Nowej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 80/2, obręb Kazimierz, o powierzchni 830 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00059341/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem D2.2/2.MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Z uwagi na wąskie wymiary oraz ograniczone możliwości zabudowy nieruchomość została przeznaczona do zbycia w rokowaniach ograniczonych do właścicieli nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio z nią graniczących, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 79/1, 81 oraz 82.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w następujących terminach:

- pierwsze przetargi: 18.05.2018 r. oraz 27.07.2018 r.

- drugie przetargi:  18.01.2019 r. oraz 12.04.2019 r.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, które złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wpłacą zaliczkę w ustalonej wysokości i terminie.

Pisemne  zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój nr 418 (sekretariat), IV piętro, do dnia 15.07.2019 r. do godz. 18.00. Na kopercie należy umieści dane kontaktowe zgłaszającego, w tym telefon kontaktowy i adres e-mail oraz umieścić adnotację: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w  Sosnowcu przy ul. Nowej, działka nr 80/2, obręb Kazimierz”.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia zgłoszenia;

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, stanem nieruchomości
i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

d) proponowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;

e) dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferent z takiego korzysta;

f) osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej, przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do rokowań oraz stosowne pełnomocnictwo lub oświadczenie, że nieruchomość  będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

g) aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z działką nr 80/2.

h) Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Zaliczka jest płatna przelewem do dnia 15.07.2019 r. na rachunek bankowy: BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (środki finansowe muszą znajdować się na koncie Gminy w dniu 15.07.2019 r.).

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19.07.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, sala 307, II piętro.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny  sprzedaży.

Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca  powinien zapewnić służbom  specjalistycznym  swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji  a w przypadku  kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu  z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się  także inne  sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć  dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Dodatkowych informacji dotyczących rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, nr tel. (32) 29 60 846.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz uzbrojeniem technicznym. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Prezydent Miasta Sosnowca zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej