Przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę gruntu przy ul. Staropogońskiej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę gruntu przy ul. Staropogońskiej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntu stanowiącego własność Gminy Sosnowiec, położonego w Sosnowcu przy ul. Staropogońskiej, będącego częścią nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4128/2, obręb 0009 Sosnowiec, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00036086/6 – z przeznaczeniem pod budowę zespołu pięciu garaży murowanych o powierzchni 24 m2 pod każdy garaż. Nieruchomość jest niezagospodarowana, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod tereny parkingów i garaży.

1. Stawka  wywoławcza do przetargu na miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o powierzchni 24 m2 wynosi 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych).  Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT, który zgodnie z  aktualnie obowiązującą stawką, wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), wynosi 23%.

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2019 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307 , II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 2.09.2019 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 2.09.2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.

7.  W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi.

8. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

9. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.         

 

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej