Przetarg na sprzedaż prawa własności terenu niezabudowanego położonego przy ul. Żelaznej

Poleć znajomym
 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności terenu niezabudowanego położonego w Sosnowcu przy ul. Żelaznej, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 2451 i działka nr 2241/4 o łącznej pow. 15.144 m², obręb 0012 Sosnowieczapisanego w księgach wieczystych nr KA1S/00038854/5, nr KA1S/00036064/6 jako własność Gminy Sosnowiec z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne.

W stosunku do ww. terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowcaokreślono jego przeznaczenie dominujące jako:C1 2/2 MW1–tereny mieszkaniowe wielorodzinnez przeznaczeniem równorzędnym : tereny mieszkaniowe jednorodzinne.

Dla powyższego terenu zostały wydane dwie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu tj. decyzja nr 196/16/W – pod budowę do 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wrazz infrastrukturą techniczną oraz decyzja nr 195/16/W – pod budowę do pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji lokali usługowych w parterach (usługi drobne, mała gastronomia, usługi medyczne, aptekaitp.).

1) Cena wywoławcza do II pisemnego przetargu nieograniczonego wynosi: 1.080.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,poz.2174z późn. zm.) wynosi 23%.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3) Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wykupienia specyfikacji istotnych warunków przetargu; złożenia  oferty i  wpłacenia wadium we wskazanym terminie i wysokości.

Pisemne oferty należy składać w trwale zamkniętejkopercie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, pok.418, IV piętro do dnia 02.09.2019r. do godz. 18.00, opatrzonej nazwą, adresem, nr telefonu, e –mailem oferenta oraz oznaczeniem: „II Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Żelaznej. ”

Cudzoziemcy mogą brać udział w  przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U z 2017r.,poz.2278).

4)  Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

e) koncepcję zagospodarowania nieruchomości proponowaną przez oferenta w formie opisowej  i graficznej,

f) pisemne oświadczenie oferenta, że w przypadku gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz  zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Sosnowiec kary umownej w wysokości 100% ceny wywoławczej, w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z koncepcją  przedstawioną w ofercie i  z n/w  warunkiem :

- rozpoczęcia  inwestycji  w terminie do  18 miesięcy  od daty podpisania umowy sprzedaży, przez rozpoczęcie  inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy  - Prawo budowlane,

-  zakończenia inwestycji w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

W przypadku niewywiązania się z zagospodarowania terenu, zgodnie z przedłożoną koncepcją i wskazanych terminach, nabywca poddaje się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do  określonej kwoty ze wskazaniem, że Gmina Sosnowiec będzie uprawniona  do wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu  klauzuli wykonalności  w ciągu 10 lat od dnia jego zawarcia. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niezrealizowanie przez kolejnego  właściciela  przyjętej koncepcji, kara umowna będzie dalej ciążyć na  nabywcy,

g) w przypadku osoby fizycznej pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej, do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego; w przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza,                                       

h) w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do KRS - aktualny wypis z KRS oraz dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku takiej konieczności.

5)  Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 200 000,00zł  płatne przelewem  na konto PKO Bank Polski S.A nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 - do dnia 02.09.2019r.(w dniu 02.09.2019r. pieniądze muszą być na koncie gminy).

6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2019r. o godz. 10.00 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  al. Zwycięstwa 20, sala 307, II piętro. Pierwszy pisemny przetarg nieograniczonyprzeprowadzono w dniu 12.04.2019r.

7)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

8)  Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 9) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10) Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11) Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działek sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom  specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji,  a w przypadku  kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne  sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12)  Nabywca nieruchomości  przejmuje  nieruchomość w stanie  istniejącym.

13)  Prezydent Miasta Sosnowca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14) Specyfikacja istotnych warunków pisemnego przetargu nieograniczonego jest do odbioru w Wydziale Gospodarki nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14, IV piętro, pokój 419, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10.00zł w wpłatomacie znajdującym się w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20 (parter)  lub przelewem na konto Gminy Sosnowiec  PKO BP SA  88 10 2023 13 0000 3302 0579 4492 w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20.

Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14, IV piętro, pokój 419, tel.32 296-04-12.

15)  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem  zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

  

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej