Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu, przy ul. Kombajnistów

Poleć znajomym
 

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Sosnowcu, przy ul. Kombajnistów

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej
w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 3610/46, obręb 10 Sosnowiec, o powierzchni 6307 m2 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1S/00065309/8 prowadzonej
w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z 27 kwietnia 2017 r., nr 589/XLV/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Gabriela Narutowicza, Kombajnistów i 3 Maja. W planie działka nr 3610/46 znajduje się na obszarze o symbolu Fb.15 U,MN – teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nowonabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A. nieodpłatnej służebności przesyłu dotyczącej znajdującej się na nieruchomości sieci kanalizacji sanitarnej w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  –  570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23 % wynikającą
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

2.  Nieruchomości jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20
w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.30. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 16 listopada 2018 r., 15 lutego 2019 r. oraz 14 czerwca 2019 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 23 września 2019 r. do godz. 18.00
(w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 23 września 2019 r.).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, w tym ze stanem faktycznym i prawnym gruntu, przebiegającym przez teren działek uzbrojeniem technicznym, w tym przebiegiem: napowietrznej sieci wysokiego napięcia, sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32) 29 60 846.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 18
  • sierpnia 2019Niedziela
Imieniny: Klara, Ilona, Tacjana, Tworzysława, Helena
Pogoda:
  • 24oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 25oCPojutrze
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej