Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Wojska Polskiego, ul. Orląt Lwowskich i ul. Gdańskiej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w rejonie  ul. Wojska Polskiego, ul. Orląt Lwowskich i ul. Gdańskiej

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż posiadanego przez Gminę Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sosnowcu w rejonie  ul. Wojska Polskiego, ul. Orląt Lwowskich i ul. Gdańskiej  stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3069/7 i nr 3069/12, obręb 0012 Sosnowiec, o łącznej powierzchni 29.401 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00052196/8.

W stosunku do ww. terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca  określono jego przeznaczenie jako: tereny mieszkaniowo - usługowe.

Nieruchomość jest zlokalizowana na terenie dzielnicy Niwka w odległości około 7km, od centralnej strefy miasta. Kształt działek nieregularny, teren płaski. Działki położone są na terenie poprzemysłowym. Dojazd do działek od strony zachodniej – ul. Gdańską, od strony wschodniej – ul. Wojska Polskiego (boczną), a także drogą wewnętrzną od ul. Orląt Lwowskich. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz poprzemysłowe zabudowane, tereny usługowe (teren Sosnowieckiego Parku Naukowo –Technologicznego), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Przedmiotowy grunt położony jest w granicach byłego obszaru górniczego nieczynnej Kopalni KWK „Niwka – Modrzejów ”. Od strony południowo – zachodniej granicy działki nr 3069/7 pas gruntu został przygrodzony przez właścicieli działek sąsiednich.

Przez teren ww. działek przebiegają dwa odcinki kolektorów odprowadzających wody dołowe z pompowni głębinowej, odpowiednio  o średnicach DN 1000, DN 1200. Wzdłuż ich trasy znajdują się studnie rewizyjne.

W stosunku do ww. terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca określono jego przeznaczenie jako: tereny mieszkaniowo- usługowe.

1) Cena wywoławcza do pisemnego przetargu nieograniczonego wynosi: 2.710.000,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,poz.2174z późn. zm.) wynosi 23%.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 3069/7 i działki nr 3069/12, obręb 0012 Sosnowiec  ustalona dla poprzednika prawnego  w wysokości 3% wartości gruntu wynosi 5.812,57zł. Powyższa kwota winna być wpłacana na rzecz Skarbu Państwa  do dnia   31 marca każdego roku.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3lata zgodnie z art. 77ustawy  o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz.U. z  2018r., poz. 2204 z późn. zm. 

   Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3) Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wykupienia specyfikacji istotnych warunków przetargu; złożenia  oferty i  wpłacenia wadium we wskazanym terminie i wysokości.

Pisemne oferty należy składać w trwale zamkniętejkopercie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, pok.418, IV piętro do dnia 21.10.2019r. do godz. 18.00, opatrzonej nazwą, adresem, nr telefonu, e –mailem oferenta oraz oznaczeniem: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego, ul. Orląt Lwowskich, ul. Gdańskiej. ”

Cudzoziemcy mogą brać udział w  przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U z 2017r.,poz.2278).

4)  Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

e) koncepcję zagospodarowania nieruchomości proponowaną przez oferenta w formie opisowej  i graficznej,

f) pisemne oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na dz. nr 3069/7, nr 3069/12, oraz nieodpłatnego prawa wstępu na teren działek  na rzecz SRK S. A.  z siedzibą w Bytomiu oraz jej następców prawnych, w celu prowadzenia wszelkich robót konserwacyjnych, modernizacyjnych, remontów, przebudowy lub likwidacji sieci oraz usuwania awarii mogących zaistnieć na kolektorze wód dołowych.

g)pisemne oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do ustanowienia na rzecz Gminy Sosnowiec nieodpłatnego prawa wstępu w odległości 0,5 m od linii słupów oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Sosnowiec, a posadowionych  na nieruchomości drogowej od ul. Orląt Lwowskich tj. przy granicy dz. nr 3069/7.

h)pisemne oświadczenie oferenta, że w przypadku gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz  zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Sosnowiec kary umownej w wysokości 100% ceny wywoławczej, w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z koncepcją  przedstawioną w ofercie i  z n/w  warunkiem :

- rozpoczęcia  inwestycji  w terminie do  18 miesięcy  od daty podpisania umowy sprzedaży, przez rozpoczęcie  inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy  - Prawo budowlane,

- zakończenia inwestycji w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

W przypadku niewywiązania się z zagospodarowania terenu, zgodnie z przedłożoną koncepcją i wskazanych terminach, nabywca poddaje się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do  określonej kwoty ze wskazaniem, że Gmina Sosnowiec będzie uprawniona  do wystąpienia                        o nadanie aktowi notarialnemu  klauzuli wykonalności  w ciągu 10 lat od dnia jego zawarcia. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niezrealizowanie przez kolejnego  właściciela  przyjętej koncepcji, kara umowna będzie dalej ciążyć na  nabywcy,

i) w przypadku osoby fizycznej pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej, do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego; w przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza,                                       

j) w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do KRS - aktualny wypis z KRS oraz dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku takiej konieczności.

5)  Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 300 000,00zł  płatne przelewem  na konto PKO Bank Polski S.A nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 - do dnia 21.10.2019r.(w dniu 21.10.2019r.. pieniądze muszą być na koncie gminy).

6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019r. o godz. 10.00 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  al. Zwycięstwa 20, sala 307, II piętro.

7)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

8)  Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 9) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10) Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11) Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działek sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom  specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji,  a w przypadku  kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne  sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12)  Nabywca nieruchomości  przejmuje  nieruchomość w stanie  istniejącym.

13)  Prezydent Miasta Sosnowca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14) Specyfikacja istotnych warunków pisemnego przetargu nieograniczonego jest do odbioru w Wydziale Gospodarki nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14, IV piętro, pokój 419, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10.00zł w wpłatomacie znajdującym się w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20 (parter)  lub przelewem na konto Gminy Sosnowiec  PKO BP SA  88 10 2023 13 0000 3302 0579 4492 w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20.

Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14, IV piętro, pokój 419, tel.32 296-04-12.

15)  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem  zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

  

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej