Przetarg nieograniczonyna przekazanie w dzierżawę gruntu przy ul. Wygody

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczonyna przekazanie w dzierżawę gruntu przy ul. Wygody

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczonyna przekazanie w dzierżawę na czas nieoznaczony grunt będący własnością Skarbu Państwa przekazany w użytkowanie wieczyste Gminie Sosnowiec,  położony w Sosnowcu przy ul. Wygody, stanowiący część nieruchomości, ozn. geodezyjnie nr 1765, obręb Sosnowiec 0012 z przeznaczeniem pod budowę kompleksu 8  garaży murowanych,  każdy o pow. 20 m².

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem T.7 UKs  jako teren obiektów i urządzeń obsługi technicznej zaplecza motoryzacji.

1. Stawka wywoławcza do przetargu na miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 20 m²   wynosi netto  20,00 zł. Miesięczny czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2018r., poz.2174 z późn. zm.).

2. Przetarg ustny  nieograniczony odbędzie się w dniu 4.10.2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali  221, I piętro.

3. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 20.00 zł (słownie dwadzieścia złotych.). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 30.09.2019r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 30.09.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

4. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium i dowód tożsamości.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet czynszu dzierżawnego.

6. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.

7. Przystępujący do przetargu winni zapoznać się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Mościckiego 14  – IV p. pok. nr 419, tel. 32 29-60-414.

8.Organizator przetargu informuje, iż  na wyżej opisanych działkach mogą znajdować się  inne  sieci, nie opisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla dzierżawcy z istnienia  tych sieci  obciążają  ryzyko dzierżawcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

9. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. 

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej