Przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę terenu przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę terenu przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę na czas nieoznaczony grunt będący własnością Gminy Sosnowiec położonyw Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino, stanowiący  część nieruchomości, ozn. geodezyjnie nr  2119/5, nr 2119/7, nr 2120/3, obręb Zagórze z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego, o pow. 20 m²

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem E.15 Ug i przeznaczony jest pod usługi (obiekty i urządzenia zaplecza technicznego motoryzacji – garaże), w tym sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

1 Stawka wywoławcza do przetargu na miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 20 m² wynosi netto 30,00 zł.

Miesięczny czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2018r., poz.2074 z późn. zm.).

2. Przetarg ustny  nieograniczony odbędzie się w dniu 07.10.2019r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali  221, I piętro.

3. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30.00 zł (słownie trzydzieści złotych.). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 01.10.2019r.  do godz. 15.30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 01.10.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

4. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium i dowód tożsamości.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet czynszu dzierżawnego..

6. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.

7. Przystępujący do przetargu winni zapoznać się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Mościckiego 14  – IV p. pok. nr 419, tel. 32 29-60-412.

8.Organizator przetargu informuje, iż  na wyżej opisanych działkach mogą znajdować się  inne  sieci, nie opisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla dzierżawcy z istnienia  tych sieci  obciążają  ryzyko dzierżawcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

9. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. 

powrót
  • 16
  • września 2019Poniedziałek
Imieniny: Eugenia, Edyta, Jakub, Kornel, Eufemia
Pogoda:
  • 16oCTeraz
  • 14oCJutro
  • 9oCPojutrze
WYBORY 2019 – Sprawdź, gdzie głosować
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej