Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mikołajczyka

Poleć znajomym
 

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mikołajczyka

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu w rejonie ul. Mikołajczyka, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 106, obręb 12 Sosnowiec, o powierzchni 9255 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00028931/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem F3.3/2P2 – tereny związane z produkcją.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do użytkowników wieczystych działek sąsiednich, oznaczonych geodezyjnie numerami 63
i 108.

Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć ciepłownicza, której właścicielem jest ARCELORMITTAL Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z zawiadomieniem Sądu Rejonowego w Sosnowcu, sygn. II Ns 329/19/MC Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie, iż z dniem 27 maja 2010 r. nabyła przez zasiedzenie, na części ww. działki, służebność przesyłu.

1.            Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 538 000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych). Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką
23 % wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

2.            Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3.            Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

4.            Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez użytkowników wieczystych działek o numerach 63 i 108 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo do nieruchomości, w terminie do dnia 9.03.2020 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia 9.03.2020 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu BANK PKO BP nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 9.03.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.            Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

6.            Przed otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej  wspólności majątkowej, zgodę współmałżonka na przystąpienie  do przetargu oraz stosowne pełnomocnictwo lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego.

7.         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8.            Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.            Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10.         Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.         Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

12.         Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się z warunkami przetargu w tym ze stanem faktycznym i prawnym gruntu (przebiegającą przez teren działki siecią ciepłowniczą oraz znajdującym się na niej nasypem kolejowym), które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32) 296 08 46.

13.         Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

powrót
  • 18
  • lutego 2020Wtorek
Imieniny: Konstancja, Szymon, Konstantyna, Klaudiusz, Gertruda
Pogoda:
  • 5oCTeraz
  • 4oCJutro
  • 3oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej