Przetargi ograniczone na sprzedaż przy ul. Południowej

Poleć znajomym
 

Przetargi ograniczone na sprzedaż przy ul. Południowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustne przetargi ograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu w rejonie ul. Południowej:

I. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka 1408/35, obręb 0003 Zagórze, o powierzchni 90 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00036105/6,

II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka 1408/37, obręb 0003 Zagórze, o powierzchni 1272 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00036105/6,

III. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka 1408/39, obręb 0003 Zagórze, o powierzchni 593 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00036105/6.

Nieruchomości posiadają kształt regularny oraz nieregularny, są niezagospodarowane. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca” nieruchomości są oznaczone jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne (symbol A2a.4/2.MN1).

Uzasadnienie formy wyboru w przetargów:

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nieruchomości zostały przeznaczone do przetargów ograniczonych do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z przedmiotowymi nieruchomościami, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka nr 1386/1 (dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/35),

- działki nr 1391/1, 1389/2, 1390/1, 1392/1 (dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/37),

- działki nr 1408/29, 1394/1, 1395/1, 1393/1 (dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/39).

1. Cena wywoławcza do przetargów wynosi:

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1408/35 – 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1408/37 – 135.300,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1408/39 – 95.300,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych)

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargów obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wynosi 23%.

2. Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3.  Przetargi odbędą się w dniu 3.04.2020 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka nr 1386/1 (dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/35)

- działki nr 1391/1, 1389/2, 1390/1, 1392/1 (dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/37)

- działki nr 1408/29, 1394/1, 1395/1, 1393/1 (dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/39)

wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo własności nieruchomości, w terminie do dnia 30.03.2020 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi:

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka 1408/35 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka 1408/37 – 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka 1408/39 – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić do dnia  30.03.2020 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 30.03.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

12.  Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

13. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14 ,  IV piętro, pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków  niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.                .

powrót
  • 30
  • marca 2020Poniedziałek
Imieniny: Leonard, Dobromir, Amadea, Kwiryna, Kwiryn
Pogoda:
  • 3oCTeraz
  • 5oCJutro
  • 4oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiem
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej