Przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. Szklarnianej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. Szklarnianej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości o pow. 42,75 m2, położonej w Sosnowcu przy ul. Szklarnianej, stanowiącej część działek o numerach 3096/2 i 3102, obręb 11 Sosnowiec, zabudowanej pawilonem handlowym nr 2a o pow. użytkowej 32,85 m2, ujawnionej w księgach wieczystych o numerach KA1S/00026930/5 i KA1S/00051672/2, z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową.

1. Miesięczny wywoławczy czynsz dzierżawny za ww. nieruchomość wynosi  – 1701,56 zł (słownie: tysiąc siedemset jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy).

Do zaoferowanej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23 % wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106).

2.  Nieruchomości jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.30.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 1701,56 zł (słownie: tysiąc siedemset jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy) płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 16 marca 2020 r.).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu.
W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.

7. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.

8. Wyłoniony w przetargu dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, w tym ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32) 29 60 846.

powrót
  • 8
  • kwietnia 2020Środa
Imieniny: Sieciesława, Cezaryna, Radosław, August, Apolinary
Pogoda:
  • 11oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 10oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiem
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej