Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej przy ul. Południowej

Poleć znajomym
 

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej przy ul. Południowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Południowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/31, obręb 0003 Zagórze, o powierzchni 23019 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00036105/6. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, jest niezagospodarowana. Zgodnie zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca” jest przeznaczona pod tereny mieszkaniowe jednorodzinne (symbol A2a.4/2.MN1).

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.454.300,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1409, obręb 0003 Zagórze. Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wykupienia specyfikacji istotnych warunków przetargu, złożenia oferty i wpłacenia wadium we wskazanym terminie  i wysokości. Pisemne oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. I. Mościckiego 14, pokój 418, IV piętro do dnia 13.07.2020 r. do godz. 18.00. Koperta powinna być opatrzona nazwą, adresem, nr telefonu, e-mailem oferenta oraz oznaczeniem: „Pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Południowej w Sosnowcu”. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

4. Oferta powinna  zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym   nieruchomości oraz specyfikacją istotnych warunków przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

e) koncepcję zagospodarowania nieruchomości proponowaną przez oferenta w formie opisowej i graficznej,

f) pisemne oświadczenie oferenta, że w przypadku, gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz  zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Sosnowiec kary umownej w wysokości 100% ceny wywoławczej, w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z koncepcją przedstawianą w ofercie z niżej wymienionym warunkiem:

- rozpoczęcia inwestycji w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- zakończenia inwestycji w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

W przypadku niewywiązania się z zagospodarowania terenu, zgodnie z przedłożoną koncepcją i wskazanych terminach, nabywca poddaje się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do określonej kwoty ze wskazaniem, że Gmina Sosnowiec będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w ciągu 10 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niezrealizowanie przez kolejnego właściciela  przyjętej koncepcji, kara umowna będzie dalej ciążyć na  nabywcy,

g) dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku takiej konieczności,

h) osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza. Natomiast w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do KRS - aktualny wypis z KRS.

5.  Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 150.000,00 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 13.07.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

6. Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 17.07.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 307, Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć  dla nabywcy z istnienia  tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie  istniejącym.

13. Prezydent Miasta Sosnowca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert.

14. Specyfikacja istotnych warunków pisemnego przetargu nieograniczonego jest do odbioru w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14,  IV piętro, pokój 419, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł w wpłatomacie znajdującym się w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 (parter) lub przelewem na konto Gminy Sosnowiec PKO BP S.A. nr 88 1020 2313 0000 3302 0579 4492. Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. I. Mościckiego 14, IV piętro, pokój 419,  tel. 32 296 06 68.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 30
  • maja 2020Sobota
Imieniny: Feliks, Ferdynand, Jan, Andronik, Sulimir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 10oCJutro
  • 17oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP