Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiązowej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiązowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej w Sosnowcu przy ul. Wiązowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 371/2, obręb 11 Sosnowiec, o powierzchni 293 m2 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1S/00038864/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.

Teren objęty jest uchwałą Rady Miasta Sosnowca, nr 350/XXX/2016, z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec – Północ etap I. Działka oznaczona jest symbolem S.19 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.  

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23 % wynikającą
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20
w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.30.  

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 18.00
(w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 15 czerwca
2020 r.).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32) 29 60 846.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 30
  • maja 2020Sobota
Imieniny: Feliks, Ferdynand, Jan, Andronik, Sulimir
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 10oCJutro
  • 17oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP