Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stromej

Poleć znajomym
 

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stromej

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sosnowiec poł. w Sosnowcu przy ul. Stromej, obręb 0010 Sosnowiec, ozn. geodezyjnie jako  działka nr 5657 o pow. 614m², nr 5659 o pow. 614 m², nr 5819 o pow. 1097m²  wraz z udziałem w wysokości  po 1/3 w działce drogowej  nr 5658 o pow. 359m², wpisanych   w księdze wieczystej nr KA1S /00002091/7 z przeznaczeniem zgodnym z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1.Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi:

dla działki nr 5657 o pow. 614 m², wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658  -  135.000,00zł ,

dla działki nr 5659 o pow. 614 m²,  wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658  -  140.000,00zł ,

dla działki  nr  5819   o pow.1097m²,   wraz z udziałem w wysokości   1/3  w działce drogowej nr 5658  -  227.000,00zł .

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,poz.106    ze zm.) 

2. Nieruchomości są wolne od obciążeń  i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3.Przetargi odbędą się w dniu 03.07.2020r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307. Poprzedni przetarg odbył się 21.02.2020r.

dla działki nr 5657 o pow. 614m²,  wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce drogowej nr 5658 -  godz. 10.00

dla działki nr  5659 o pow. 614 m², wraz z udziałem w wysokości  1/3 w działce drogowej nr 5658  -  godz.10.10

dla działki nr 5819 o pow.1097m², wraz z udziałem w wysokości  1/3 w działce drogowej nr 5658 -   godz. 10.20

4.Zainteresowani przetargiem zobowiązują się do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium  wynosi 20.000,00 zł  na każdą z działek. Wadium należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu PKO Bank Polski S.A nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 29.06.2020r. (w dniu 29.06.2020r. środki finansowe muszą  znajdować się  na koncie  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6..Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie  z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. W zakresie wyposażenia w wodę i umożliwienia odprowadzania ścieków istnieje możliwość rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie działek gruntu podlegających sprzedaży na zasadach określonych szczegółowo  przez Sosnowieckie Wodociągi  Spółkę Akcyjną. W tym przedmiocie nowonabywca winien zwrócić się do Spółki celem rozpoczęcia procedowania w sprawie.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

15. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14,               IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-412.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

           

powrót
  • 7
  • lipca 2020Wtorek
Imieniny: Benedykt, Pompejusz, Sędzisława, German, Antoni
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 19oCJutro
  • 21oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP