Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 6

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 6

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o numerze 4, stanowiącego własność Gminy Sosnowiec znajdującego się w budynku zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 6 w Sosnowcu, położonym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 2160, 2167, 2170/2, 2174, obręb 11 Sosnowiec, o łącznej pow. 3105 m2, ujawnione w księdze wieczystej nr KA1S/00022508/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego odbywa się wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz gruncie wynoszącym 0,008.

Przedmiotowy lokal mieszkalny posiada następujące parametry oraz wyposażenie: pow. użytkowa 32,01 m2,  jeden pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój, instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak c.o. – ogrzewanie piecowe, brak piwnicy. 

Teren działek o numerach 2160, 2167, 2170/2, 2174, obręb 11 Sosnowiec jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z 19 grudnia 2013 r., nr 886/LII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”. Obszar o symbolu – MW.U (teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 75 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

2.  Lokal jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20
w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.00.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 20 lipca 2020 r.).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

7. Nabywca lokalu zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży lokalu zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym.

11. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32) 29 60 846. Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych
w Sosnowcu, ADM nr 4, pod numerem tel. (32) 266 32 73.

13. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości lokalowej, jej parametrami oraz stanem technicznym.

powrót
  • 7
  • lipca 2020Wtorek
Imieniny: Benedykt, Pompejusz, Sędzisława, German, Antoni
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 18oCJutro
  • 20oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP