Przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Targowej 16

Poleć znajomym
 

Przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Targowej 16

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych o numerach 12 i 20,  stanowiących własność Gminy Sosnowiec znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 16 w Sosnowcu, położonym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 3117, obręb 11 Sosnowiec, ujawniona w księdze wieczystej nr KA1S/00025204/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych odbywa się wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz gruncie wynoszącymi odpowiednio 0,0655 i 0,0739.

Przedmiotowe lokale mieszkalne posiadają następujące parametry oraz wyposażenie:

1) Lokal nr 12 (parter) - pow. użytkowa 61,27 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak c.o. – piece kaflowe, brak piwnicy. 

2) lokal nr 20 (III piętro) - pow. użytkowa 69,17 m2, trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak c.o. – piece kaflowe, brak piwnicy.

Teren działki nr 3117 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z 19 grudnia 2013 r., nr 886/LII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”. Obszar o symbolu – MW.U
(teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

1. Ceny wywoławcze do przetargów wynoszą:

a) w przypadku lokalu nr 12 - 145 100,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto złotych),

b) w przypadku lokalu nr 20 – 163 800,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych) 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
 i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

2.  Lokale są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 14 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20
w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.00 – lokal nr 12 oraz o godz. 9.30 – lokal nr 20. Poprzednie przetargi odbyły się 24 kwietnia 2020 r.

4. Zainteresowani przetargami zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla lokalu nr 12 oraz 17 000,00 zł  (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) dla lokalu nr 20 płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 10 sierpnia 2020 r.).

5. Przed otwarciem przetargów uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargów, lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

7. Nabywca lokalu zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży lokalu zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym.

11. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargach zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargów, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32) 29 60 846. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych
w Sosnowcu, ADM nr 4, pod numerem tel. (32) 266 32 73.

13. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości lokalowej, jej parametrami oraz stanem technicznym.

powrót
  • 7
  • lipca 2020Wtorek
Imieniny: Benedykt, Pompejusz, Sędzisława, German, Antoni
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 18oCJutro
  • 20oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP