Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego-Batalionów Chłopskich

Poleć znajomym
 

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego-Batalionów Chłopskich

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Makuszyńskiego-Batalionów Chłopskich, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1612/7  o powierzchni 719 m2  oraz 1612/9 o powierzchni 849 m2, obręb Klimontów, zapisanych w księdze wieczystej  nr KA1S/00053684/3.

Nieruchomości są niezabudowane, posiadają kształt  regularny. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca  nieruchomości znajdują się na obszarze  o symbolu A6.3/1 MN1, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z  dopuszczeniem usług.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi :

-  dla  działki  1612/7   -  150 000,00 zł (słownie:  sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych)

-  dla działki   1612/9   -  177 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.106 zpóźn.zm. ), wynosi 23%.

2. Nieruchomości są  wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są  również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 11.09.2020r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali nr 307,  II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi:  10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) na każdą działkę. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 7.09.2020 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 7.09.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-414.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

K/0.WGN –LMa/a.

powrót
  • 11
  • sierpnia 2020Wtorek
Imieniny: Lukrecja, Herman, Włodzimierz, Tyburcja, Zuzanna
Pogoda:
  • 24oCTeraz
  • 25oCJutro
  • 24oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP