Przetarg nieograniczony na sprzedaż posiadanego przez Gminę Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego terenu położonego przy ul. Naftowej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż posiadanego przez Gminę Sosnowiec  prawa użytkowania wieczystego terenu położonego przy ul. Naftowej

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż posiadanego przez Gminę Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Sosnowcu przy ul. Naftowej stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych geodezyjnie nr 4265, nr 4361/1, nr 4361/5, nr 4535/2, obręb 0011 Sosnowiec, o łącznej powierzchni 21.787 m2, zapisanych w księgach wieczystych nr KA1S/00039713 /2 oraz nr KA1S/00051067/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki znajdują na terenie oznaczonym symbolem J 33 MU i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo- usługową. 

Teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, płaski, częściowo ogrodzony. Ogrodzenie zostało wykonane na podmurówce z płyt betonowych. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych. Ponadto w sąsiedztwie znajdują się garaże, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowo – handlowa. Z uwagi na fakt, że dojazd do działek nr4535/2, nr 4361/5, nr 4361/1, nr 4265 odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Naftowa), przez działkę gminnąnr 4361/2, obręb 0011 Sosnowiec, zostanie ustalona na rzecz Inwestora odpłatna służebność drogowa o szerokości 7 m i długości 7 mw wysokości netto 49,00zł jednorazowo.

Dodatkowy dojazd od strony działek o nr 4265 i nr 4361/1 może odbywać się drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej poprzez teren działki sąsiedniej nr 4942/1 będącej w wieczystym użytkowaniu osoby prawnej. W przypadku zainteresowania nabywcy skomunikowaniem nieruchomości poprzez działkę o nr 4924/1 niezbędne będzie uregulowanie tej kwestii we własnym zakresie.

Grunt posiada dostęp do uzbrojenia w media (E, W, K, G). Kwestie szczegółowych warunków podłączenia omawianej nieruchomości do sieci uzbrojenia technicznego, Nowonabywca nieruchomości winien uregulować  z właścicielem sieci we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1) Cena wywoławcza do ustnego przetargu nieograniczonego wynosi: 2.405.000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta pięć tysięcy złotych).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.106ze zm.) wynosi 23%.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek nr  4535/2, nr 4361/5, nr 4361/1, nr 4265, obręb 0011 Sosnowiec ustalona dla poprzednika prawnego wynosi 5.095,40.zł. Powyższa kwota winna być wpłacana na rzecz Skarbu Państwa  do dnia   31 marca każdego roku.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na  3 lata zgodnie z art. 77ustawy  o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz.U. z  2020r., poz.65 ze. zm. 

  1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307.

4) Zainteresowani przetargiem zobowiązani się do wpłaty wadium w ustalonej wysokości  i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi  400.000,00 zł  / słownie: czterysta tysięcy  złotych/

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu PKO Bank Polski  S.A nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 - do dnia 21.09.2020r.(w dniu 21.09.2020r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie gminy).

5)  Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza. Natomiast  odnośnie osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do KRS - aktualny wypis z KRS oraz dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku takiej konieczności.

6..Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie  z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, że przez działkę nr 4265 przechodzą kable SN,  w przypadku kolizji kabli SN z planowaną inwestycją  nabywca będzie zobowiązany zaprojektować kable jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię /wjazd / chodnik/ oś obiektu liniowego.

Z uwagi na fakt, że przez działkę nr 4361/3 przebiega sieć wodociągowa Ø 125, koniecznym jest ustanowienie przez Nowonabywcę nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A.

12. W związku z istnieniem w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

15. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-412.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

           

 

 

powrót
  • 11
  • sierpnia 2020Wtorek
Imieniny: Lukrecja, Herman, Włodzimierz, Tyburcja, Zuzanna
Pogoda:
  • 24oCTeraz
  • 25oCJutro
  • 24oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP