Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lenartowicza-Szymanowskiego

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lenartowicza-Szymanowskiego

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul.T. Lenartowicza-K. Szymanowskiego, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2812/2 i 2813/2, obręb Zagórze, o powierzchni łącznej 1057 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00035387/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest niezagospodarowana, posiada kształt  regularny zbliżony do prostokąta.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na terenie ozn. symbolem A2.4/4 MN1 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z dopuszczeniem usług.

Dla przedmiotowej nieruchomości została ustanowiona służebność przechodu i przejazdu o pow. 65 mkw, po działkach gminnych, ozn. geodezyjnie 2827/2 oraz 2686/3 obręb Zagórze zapisanych w księdze wieczystej nr KA1S/00095652/6. W celu uzyskania zgody na zjazd z drogi publicznej ul. T .Lenartowicza inwestor będzie zobowiązany do wystąpienia do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu. Koszty wykonania zjazdu ponosi inwestor. Jednorazowa opłata  za ustanowienie służebności na w/w działkach gminnych wynosi 7000,00zł   plus 23% Vat.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 183 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106, wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

 4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł   (słownie dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 28.09.2020 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 28.09.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-414.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 26
  • września 2020Sobota
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 10oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 11oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP