Przetarg na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Południowej

Poleć znajomym
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Południowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu w rejonie ul. Południowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/35, obręb 0003 Zagórze, o powierzchni 90 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00036105/6.

Nieruchomość posiada kształt regularny, jest niezagospodarowana. W „Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca” nieruchomości jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne (symbol A2a.4/2.MN1).

Uzasadnienie formy wyboru w przetargu:

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z przedmiotową nieruchomością, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/31, 1386/1.

 

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 12.300,00 (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 2.10.2020 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez właściciela lub współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/31, 1386/1 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo własności nieruchomości, w terminie do dnia 28.09.2020 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).)

Wadium należy wpłacić do dnia  28.09.2020 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 28.09.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

12.  Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

13. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14 ,  IV piętro, pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków  niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.               

powrót
  • 26
  • września 2020Sobota
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 10oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 11oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP